Intuíció és analógiás gondolkodás

Barkóczi Ilona (szerk.)Analógiás gondolkodás. Szöveggyűjt. Nemzeti Tk. Kiadó 5.-36. oldal

 

Általános jellemzők és egyéni különbségek az analógiás gondolkodásban.

Gondolkodásra akkor kényszerülünk, ha olyan helyzetbe kerülünk, illetve hozzuk magunkat, amelyet a meglevő tapasztalataink, tudásunk birtokában nem vagyunk képesek megoldani, nincs alkalmazható sémánk.

A gondolkodás terepe a problémahelyzet.

A pszichológiát az érdekli, hogy problémamegoldó gondolkodás közben milyen belső folyamatok mennek végbe.

Adott a gondolkodási folyamat, melytől annak eredményét meg kell különböztetni, mely akár logikus, akár nem logikus egyaránt lehet helyes.

Logikus következtető képességünk sérülékeny.

Evans (’80) példája tanulságos.

A következő premisszák alapján:

minden A az B

némely B az C hajlamosak vagyunk elfogadni a némely A az C konklúziót.

Ha szöveges példát nézünk, észrevesszük a hibát.

minden férfi ember

némely ember anya

tehát némely férfi anya

Az emberek számára az absztrakt szimbólumok formájában feltett deduktív feladatok nehezebbek, mint a reálisak.

Rumelhart kifejti, hogy vagyunk képesek logikus következtetésre jutni anélkül, hogy maguk a gondolkodási folyamatok logikusak volnának.

3 képességet említ:

Milyenek az induktív szabályfelismerő képességeink?

Wason 2, 4, 6 feladata.

A k. sz. ek fedezzék fel a szabályt úgy, hogy példaként sorozatokat képezzenek.

Nem tudták a szabályt megfogalmazni, kötődtek valamilyen szabályszerűség szerint növekvő számsorhoz.

A szerzők szerint sokan úgy gondolják az emberek logikusan is gondolkodnak meg nem is.

A filozófusok, pszichológusok a nem logikus feladatnak illetve eredménynek olyan neveket adtak, mint heuréka, aha, intuíció stb.

A kísérleti pszichológiában a belátás alaklélektani fogalma vált közismertté.

Köhler megfigyeléseiből:

A belátás jellemzői: hirtelen változás a teljesítményben, a megfigyelő számára megjósolhatatlan.

Wertheimer szerint a problémahelyzet hiányait hirtelen átstruktúrálással, ezáltal jó egészek létrehozásával lehet megoldani.

Duncker a probléma újrafogalmazását hangsúlyozza.

A belátás és átstruktúrálódás fogalma Weisberg és Alba (’81) szerint üres elnevezés.

Kísérletek – 9 pont probléma.

Feladat a 9 pontot 4 egyenessel összekötni, hogy azok mindegyik pontot érintsék.

A megoldás nehéz.

Konklúzió: A problémamegoldásban a döntő az előzetes tapasztalat, tudás megléte.

A probléma jelzőinger ahhoz, hogy a memóriából a releváns információt előhozza.

Az ember a régi tudást az új helyzethez illeszti.

A tudás felhasználásának kérdései

Ha a probléma megoldásához adva van az információ, akkor hogy tudjuk mozgósítani a megoldáshoz?

Az info felhasználása az új helyzetben a transzfer kérdése.

Vizsg. Perfetto, Bransford, és Franks (’83)

Kérdés: Probléma megoldáskor, hogy férünk hozzá az információhoz?

Infokat és problémákat adtak megoldásvéget, melyekhez az infok felhasználhatók voltak.

pl. Info: 1 süket papagáj nem tanulja meg a hangok utánzását.

Probléma: Kisállat kereskedő: “A papagáj bármit megismétel, amit hall.”

A vevő panaszkodott. A kereskedő nem hazudott.

Konklúzió: Az emberek spontán módon nem használják a rendelkezésükre álló infot.

Szerzők szerint a tartalom azonos volt, a feldolgozás nem, ez okozta a hozzáférési kudarcot.

Konklúzió: az absztrakt tudás birtoklása csak akkor hasznos, ha hozzáférhető.

 

Az analógiás gondolkodás és a transzfer

Az analógia több mint egyszerű hasonlóság.

Vannak jól és rosszul definiált analógiák.

pl. 4:8

Cich és Holyoak (’80): A problémamegoldás során hogy vesszük észre az analógiákat és hogy alkalmazzuk a már ismert analóg megoldásokat?

Pl.: generális – erőd sztori

Konklúzió: A k. sz-ek elenyésző arányban alkalmazzák az ismert analóg megoldást.

’83-as tanulmányukban megpróbálták feltárni azt a mechanizmust, amely tartalmilag és szemantikailag különböző, de szerkezetükben és pragmatikus céljukban hasonló problémák közötti transzfert irányítja.

Kis.: K. sz-ek 2 analóg történet, írják le mi bennük a közös. A válaszokat a “séma jósága” szerint kategorizálták.

Eredmény: Minél jobban megközelítette a séma az általános “konvergencia” megoldást, annál nagyobb volt a probléma megoldása.

A hasonló struktúra absztrakciója segítette a problémamegoldást.

Miért az analógia?

A szerzők az analógiás gondolkodás jelentőségét hangsúlyozzák.

“Az analógiák a gondolkodás és magyarázat jellemzői.” (Johnson-Laird)

Gentnerék

Holyoak csoport

szisztematikusság elve

(szintaktikus felfogás)

Az analógiás illeszkedéskor azokat a relációkat kell előnyben részesíteni, melyek egy koherens rendszer részét alkotják

Struktúra illesztési modell

pragmatikus megközelítési elv

az a hasznos forrás analóg pl. daganat-sugár, melyek a megoldandó célproblémával közös sajátosságai vannak.

(daganat, erőd elpusztítása)

Gentner, Falkenhainer és Skorstad.

Az analógiák mellett a metaforákról is szót ejt, sőt azonosnak tekintik őket.

Többen a metaforát implicit analógiának tekintik.

Gentner és Tapin fejlődéslélektani szempontból is vizsgálták az analógiás gondolkodást 4-6 és 8-10 éves gyerekeknél (állatszereplős mesetörténetek).

Tapasztalat: a tárgyi hasonlóság mindkét csoportnál hatott az analógiás illesztésre, de a relációrendszer előnyeit csak az idősebb csoport kamatoztatta.

Goswami és Brown (’89, ’90) kimutatták, hogy már 3-4 éves gyerekek is képesek magasabb rendű relációk, azaz A:B::C:D analógiák megoldására.

Gillan, Premack és Woodruff (’81) beszámoltak Sarah csimpánz analógiás teljesítményéről.

Premack szerint, embernek és emberszabásúnak egyaránt minimális szintű speciális iskolázottság szükséges ehhez a teljesítményhez.

Különböző szerzők (köztük Johnson-Laird) az analógiás gondolkodás és kreativitás kapcsolatának kérdését vetik fel.

Metcabfe és Wiebe (’87) a belátás alaklélektani koncepciójából a bejósolhatatlanságot vizsgálták.

Eredmény: a logikus feladatoknál képes a belátásosnál nem képes megítélni a k. sz. a megoldáshoz való közelséget.

Bowers és munkatársai vitába szállnak ezzel.

Vizs. Olyan körülmények létrehozása, amelyek a hipofizis keletkezésének intuitív szakaszához való hozzáférést teszik lehetővé.

Vizs.-ban 2 verbális anyagot használtak.

Az egyikben szóhármasok (triádok) szerepelnek párosával. Az egyik mindhárom szava távoli asszociátuma egy negyediknek ® koherens triád.

A másik triád szavai 3 különböző szó asszociátumai ® ezek nem koherensek.

Kérdés, ha az emberek nem tudják kitalálni a koherenshez tartozó célszót, akkor ki tudják-e választani a koherens triádokat a párok közül.

Az eredmények szerint igen.

A 80-as években a belátás mechanizmusának kutatása során a hangsúly a memória keresés és hozzáférés kérdése vetődött fel.

Milyen memóriát tud az ember legjobban használni?

Keane (’85) szerint az epizódikusat

Ohlson (’89) szerint a szemantikusat./problématér keresési hipotézis)

A szemantikus memóriában való átstruktúrálódás során a nem aktív fogalmak aktívvá válnak.

Schank dinamikus memória elméletére hivatkozik. (világismeret fogatókönyv alapú szerveződése).

 

 

Schank (’88) a kreatív problémamegoldás folyamata:

  1. megértés
  2. mely a megértés kudarcával kezdődik
  3. miért kérdés
  4. kudarc magyarázata.

A problémamegoldást az expektáció (elvárás) kudarca hajtja.

Stanley, Mathews, Buss és Rotler-Cope (’89) szerint a problémamegoldásban a procedurális memóriának is szerepe van.

2 fő megközelítés:

- problématér keresési hipotézis - memóriaháló aktiválás feltevés

Mindegyiknek van előnye és hátránya.

Az analógiás gondolkodás és az egyéni különbségek

Az analógiás feladatok alkalmazása a különböző IQ tesztekben.

Az analógiás feladatok megoldásában egyéni különbségek vannak, különben kiszelektálódtak volna az IQ tesztekből.

Az analógiás gondolkodás és a pszichometriai kreativitás.

Az analógiás gondolkodás szorosan kapcsolódik az IQ-hoz, akkor hogy függ össze a kreativitással.

Barkóczi (’87, ’90) kísérlet:

Vizsg.: A problémán való gondolkodás közben felismerési küszöb körüli idővel adott analóg sugalmazó ingerek hatását vizsgálta új ötlet kiváltására.

A problémát a szokatlan használat kreativitásteszt 4 tétele képezte.

(pl.: szék tesz-tétel után az egyik sugalmazó a fonál volt)

Eredmény: a kreatívabb személyek miközben 1 problémán gondolkodnak, érzékenyebbek az analóg külső ingerek iránt, intuitív érzékenységük nagyobb.

A problémamegoldás nehézsége, hogy az emberek nem tudják előhívni a memóriájukból a rendelkezésre álló információt.

Egyesek képesek erre, mások nem, a hozzáférhetőségben is vannak egyéni különbségek.

A különbségek kapcsolatban lehetnek a kreativitással.

Erdélyi (’85) hipermnéziával kapcsolatos eredményei.

Szerinte ha valami hozzáférhetővé válik, ami addig nem volt hozzáférhető, az maga a hipermnézia jelensége.

Smith és Vela (’91) megkülönböztet reminiszcenciát és hipermnéziát.

Reminisztenciáról akkor beszélünk, ha az egyik próbában nem felidézett anyag egy következőben felidézhetővé válik, hipermnéziáról pedig akkor, amikor a reminiszcencia felülmúlja a felejtést, vagyis mikor egyik próbáról a másikra a felidézésben jobb teljesítmény mutatkozik.

Összefoglalva:

Új problémák megoldásához többféle, önmagában is komplex kognitív képesség szükséges.

Alapvetők a könnyed vizualizálás, a vizuális képzelet, a 2 félteke integrált használata, szorgalmas munka, tudás, intrinzik motiváció, neveltetési szociális tényezők.