AZ ANALÓGIA ÉS KREATIVITÁS GYAKORLÁSA

 

Bevezetés

Az analógiák a gondolkodás és a magyarázat eszközei. Annak felismerése, hogy egy problematikus tartomány (a cél) analóg egy másik ismerősebb tartománnyal (a forrás), a gondolkodót képessé teheti a céltartomány jobb megérésére azáltal, hogy a forrás tartományból ismeretet visz át.

Az analógiák pszichológiai elméleteinek 3 fő jelenséget kell megmagyarázniuk:

 1. A különböző analógiák fölfedezését, vagy felidézését, az alapvetőtől a felszínig.
 2. A gondolkodás és a tanulás folyamatában az analógiák sikerét, vagy kudarcát.
 3. A magyarázatokban használt analógiák értelmezését.

 

A transzfer: egy analógia, amely működött és egy analógia amely nem

I. Az analógia egy formális elmélete

Lehetséges-e formális elmélet? Feltételezhető, hogy egy analógiának új információt kell hordoznia. Kísérlet: Az áldozatot halálosan megszúrták egy moziban, amikor a Bambit nézte. A gyanúsított egy Edinburghba tartó expressz vonaton volt, amikor a gyilkosság történt.

A kísérletből levont eredmény:

 1. A közönséges következtetések informatív konklúzióhoz vezetnek (pl. a gyanúsított ártatlan).

2. Az ilyen következtetések szemantikus és ténybeli megfontolásokon alapulnak (pl. a személy egy fizikai tárgy, egy fizikai tárgy egyszerre nem lehet két helyen).

Olyan eljárás, amely új információhoz vezet, nem kell, hogy egyedül formális elveken alapuljon.

1. Egyéb nehézség az analógia formális elméletével: a postai szabály nem tudott analógiaként hatni. Pedig a két feladat tárgyainak és relációinak azonos volt a formai struktúrája. Akkor, ha a feladatok a jelentésükben különböznek, akkor e különbség gátolja az illesztést és a releváns ismeret átvitelét.

2. Újabb nehézség a formális elmélettel: ez az ontológiájából fakad, amennyiben meg kíván különböztetni tárgyakat, tulajdonságokat és relációkat. Az ontológia nem tükröződik közvetlenül a nyelvben. (A nevek, igék, melléknevek utalnak a tárgyakra, tulajdonságokra, relációkra.) A forrás leírásában egy főnév tárgyra utal-e egy szemantikus munka elvégzése után tudjuk eldönteni. Formális elveket ezután tudunk alkalmazni.

3. Még egy újabb nehézség. Ugyanaz a tartomány (forrás) különböző céltartományokhoz szolgálhat analógiaként, különösen ha mindkét esetben a tárgyaknak ugyanazt a csoportját illesztik a forrásról a célhoz.

Atom cél Forrás Óra cél

mag Nap középpont

elektronok bolygók mutatók

“A Nap vonzása okozza, hogy a bolygók keringjenek körülötte”, az órákra vonatkozó következtetésekre nem kell átvinni. “A központ vonzása okozza, hogy a mutatók keringjenek körülötte”, konklúzió hamis, de erre a formális elméletek nem támaszkodhatnak.

II. Az analógia struktúra-illesztési elmélete

Gentner úgy véli, hogy pusztán a forrás és a cél tartományok közös hasonló vonásai nem adnak magyarázatot egy analógiára. Feltételezte, hogy az analógia forrása és a céltartomány egyaránt szemantikus hálókkal reprezentálódik. Az analógia a forrás tartomány tárgyait reprezentáló csomókat illeszti a céltartomány tárgyait reprezentáló csomóhoz. Három szabály alkalmazásával oldható meg az analógia:

 1. A forrás tárgyainak tulajdonságait ignorálni kell, mert nem kell őket egyeztetni.
 2. A forrás tárgyainak szemantikus relációit ha lehetséges meg kell tartani.
 3. A magasabbrendű szemantikus relációkat (relációk közöttieket) az alacsonyabbrendűek rovásárra meg kell őrizni.

 

Az utolsó a “szisztematikusság elve”, amely képessé teszi egy egész struktúrának az átvitelét a forrásról a céltartományra. (Nem pl. oki relációt keres, hanem a legmagasabbrendű szemantikus reláció után kutat.)

Naprendszer-atommodell példára alkalmazva: a Nap sárgasága tulajdonságot ki kell ejteni, de a magasabb relációt, a Nap vonzása át kell vinni.

Tehát: analógiák valóban magasabbrendű relációkon nyugszanak, de létrehozhatók a tudás és a jelentés alapján is.

 

III. Az analógia tényelmélete

Holyoak és Thagard (1989) az analógia olyan elméletét dolgozták ki, amely tekintetbe veszi a dolgok állását (tényeket) és a jelentést. Az elméletet egy általánosabb probléma megoldási és indukciós komputer program részeként modellezték, amelyet PI-nek neveznek.

A PI három fő adatstruktúra fajtát tartalmaz a problématartományok reprezentációjára:

  1. Fogalmakat (sereg, elfoglal, mozog) lehetnek tulajdonságok, relációk, vagy funkciók.
  2. Állítások (propozíciók) bizonyos egyedekről (tárgy 122 egy sereg).
  3. A következtetés tartalom-specifikus szabályai (minden x-re, ha x egy sereg, akkor x harcol).

A programot használó ember betáplálja a különböző fogalmak definícióinak induló csoportját és egy bizonyos tartomány szabályait (erőd probléma). Ez egy, vagy több speciális probléma állítással együtt. A kezdő fogalmak mind “aktívak, s így a velük társult szabályok is, amikor a program futni kezd. Három párhuzamos folyamat stimulálódik:

 1. Következtetések: Bizonyos egyedről szóló propozíciót (amely aktív, mert egy aktív fogalomhoz van kapcsolva) egyeztet egy szabály feltétellel. Pl. “a tárgy 122 egy sereg” propozíciót a “minden x-re, ha x sereg, akkor x harcol” szabállyal egyeztetik, akkor a szabály egy új specifikus tényt hoz létre: “tárgy 122 harcol”. Ez a propozíció hozzáadódik a harcol fogalomhoz. A következtetések egy fajtája új tényeket hoz létre, másik fajtája hipotetikus tényeket alkot “tárgy mozog az erőd felé”. Összekapcsolódik a releváns fogalommal, a program felkutatja a zsákutcákat.
 2. Induktív tanulás. Nem játszanak lényeges szerepet az analógia elméletében.
 3. Alcélok létrehozása. A program minden ciklusban ellenőrzi, hogy megoldotta-e a problémát. Ha nem érte el a megoldást, akkor a program következtetési szabályait használja alcélok létrehozására. Pl. “tárgy 104 harcol” megállapítás célja van adva, akkor “minden x-re, ha x sereg,

 

akkor x harcol” következtetési szabály alkalmazható. Alcél: “tárgy 104 egy sereg” megállapítsuk.

A folyamat során, minden ciklus végén a fogalmak aktivációs szintje revízió alá kerül. Amely szabály szerepelt az akcióban annak aktivációja nő, amelyik nem azé csökken. Ha a forrás problémájának legalább két fogalma aktiválódik akkor maga a probléma is aktiválódik: vagyis a probléma neve aktív. Így a program képes lesz illesztést végezni.

céltartomány forrás tartomány

sugár sereg

daganat erőd

elpusztít elfoglal

Az analógia mechanizmusa: A forrásprobléma megoldási akcióit átviszi a célproblémára. (Sereg felosztása - sugár felosztása. Ha már aktiválódott a felosztás és a mozgás fogalma, akkor a problémamegoldás normális lépéssorozata végbemehet.)

Az elmélet megmagyarázza a postai problémát: a kritikus fogalmaknak nincs semmilyen megfelelőjük az önkényes problémában, amit aktiválni lehetne.

IV. Magyarázó analógiák értelmezése

Tipikus példa a magyarázó analógiára: “A Westland helikopterek esete Mrs Thatchert a brit politika Richard Nixonjává tette.”

Amikor az analógia létrejött, arra mutatott, hogy a Westland eset Thatcher számára ugyanaz, ami a Watergate volt Nixonnak.A következtetés lépései:

 1. A Thatcher és Nixon közötti illesztést hív elő az állítás, a kettejük közötti analógia a Westland eset.
 2. Az olvasónak fel kell idézni a Westland esetet, vagy Nixonét. Ha legalább egyiket nem ismeri nem érti az analógiát.
 3. A felidézett információ egy fölérendelt jellemzést ad. “Egy politikus elkövet egy vétséget, majd megpróbálja leplezni.”
 4. A hozzáadott információt mint lehetséges kimenetet át kell vinni Thatcherre.
 5. Van a magyarázó analógiáknak két aspektusa, amely problémát jelen PI-nek.

  V. A mély analógiák felfedezése

  Az újítások gyakran keletkeznek analógiás gondolkodás eredményeként.

  Az ilyen analógiák azonban eredetien kreatív gondolkodást kívánnak meg.

  A kreativitás egyik munkadefiníciójában az egyetlen problematikus feltétel a nem-determinisztikus jelleg. Felfoghatjuk úgy, mint nem ismerjük egy bizonyos választás igazi okát. (Hogy a tudós éppen erre az ötletre gondolt az függhet a környezet apró aspektusaitól.)

  Johnsons-Lairs, 1988 szerint az algoritmusoknak három fő osztálya létezik, amely kreatív produktumot képes létrehozni:

  A leghatékonyabb algoritmusok a neolamarcki terv szerint konstruálhatók. E szerint van a követelményeknek olyan csoportja, amely életképes produktumokat definiál.(Azok a zenészek, akik improvizálnak, rejtett módon hozzáférnek a stílus definiáló elveihez.)

  Nem valószínű, hogy egy mély analógia megalkotása olyan, már meglévő szabályoktól függne, melyek forrása és a célterületek közötti illesztést alapozzák meg. Az újítás valójában a szabályok feltalálásán múlik. Minél távolabbi a két tartomány (az analógia megalkotása előtt), annál nagyobb a potenciális forrástartományok száma, és annál hosszabb a kapcsolatok láncolata a helyes forrástól a céltartományig. (Nincs rá szimuláló program.) Hál’ Istennek, mert azt is le kéne írnom.

  Konklúzió

  Az analógiák a gondolkodás és a magyarázat eszközei, de nem képeznek egységes osztályt. A magyarázó analógiák, amelyeket tesztekben használnak föl, megragadhatók kezelhető algoritmusokkal.

  a zsilip : a vízhez, mint melyik a következő párok közül?

  kapu : legelő

  sugárhajtómű : gáz

  duzzasztógát : csatorna

  bástya : erőd

  zavargás : levegő

   

  X irányítja Y folyását.

  Itt csak egy van: sugárhajtómű-gáz, de általában több is megjelenik, mert léteznek alternatív relációk. Akkor az alternatívot tovább kell vizsgálni. Ha ismert a cél és forrás, és kevés az analógia, akkor a releváns tudáshoz hozzáférve az analógia megragadható, kezelhető a neolamarcki algoritmus alkalmazásával.

  Az analógiák a problémamegoldásban: