12./ B Az emberi fejlődés nyolc szakasza

Freud a neurotikus zavarok eredetét a korai életszakaszok eseményeiben fedezte fel. A hangsúlyt a pszichoszexuális fejlődére és ezek zavarára helyezte. Erikson a fejlődés alapjának a szociális kapcsolatokat tekintette, de emellett a pszichoszexuális fejlődéstől sem tekint el, mintegy ötvözi a kettő, máshova helyezve a hangsúlyt. Erikson Freuddal ellentétben úgy véli, hogy a fejlődés nem ér véget a genitális szakasszal, hanem felnőtten is fejlődik, egészen a halálig. A pszishoszociális háttér a fejlődéshez, az epigenikus fejlődés lehetősége mindenki számára adott.

Erikson elméletének leghangsúlyosabb eleme az emberi lehetőségek kibontakozásának tétele, valamint e fejlődés játéktere, vagyis az adottságok kifejlődéséhez szükséges hatósugár növekedése.

Fontosak a fejlődés egymást követő szakaszainak mindegyikében benne gyökerező konfliktusok és az új szakaszok beköszöntével felbukkanó válságok is. E krízisek nem csupán az egyén további fejlődésének elakadásához vezetnek, hanem a belső elhárító pajzsnak a kiépüléséhez is, amely kivédi, hogy az ember tudatában legyen feszültségeinek és követelő környezeti szükségleteinek.

AZ ÉLETCIKLUS

A “ ciklus” fogalma az egyéni életnek arra a kettős tendenciájára utal, hogy miközben önmagát, mint a tapasztalás koherens mintáját szüntelenül lekerekíteni igyekszik, egyszersmind kapcsolóelemet is alkot a nemzedékek láncolatában, amelyből, és amelynek erőt és gyengeséget kölcsönöz.

Ebben a kölcsönhatásban sarkalatos szerepet játszanak az emberi élet krízisei (a krízis itt fordulópontot, életszakaszt jelöl, melyet növekvő sérülékenység és feszültség jellemez, s amely ennek következtében egyaránt forrása az alkotóerőnek és meghasonlottságnak).

 

AZ ÉLET NYOLC SZAKASZA

Azt feltételezzük, hogy a fejlődés minden egyes szakaszát a szükségletek és késztetések egy- egy újabb konstellációja, a lehetséges társas interakciók mind tágabb köre s a felnövekvő személy számára hagyományos szocializációs mintákat közvetíteni hivatott társadalmi intézmények jellemzik.

Evolúciós szempontból két alapvető különbséget kell vennünk ember és állat között.

Ernst Mayr szerint az ember “a legmagasabb rangú” állat, amely a legváltozatosabb környezeti körülmények között képes alkalmazkodni, és kultúrát alkotni. Az emberi faj újszülöttjét hosszúra nyúlt gyermekkorának kell felkészítenie arra, hogy egy törzs, egy nép tagjává váljon. Másfelől az emberi késztetések hátterében olyan ösztönenergiák állnak, melyek az állatok ösztöneivel ellentétben sokkal kevésbé függnek össze valódi ösztönmintázatokkal vagy veleszületett kioldó mechanizmusokkal. A lehető legnagyobb mennyiségű ösztönenergia marad így szabadon az alapvető szociális kapcsolatok létesítésének és fenntartásainak céljaira, melyek a kibontakozó energiákat a kölcsönösség, a megbízhatóság és teljesítőképesség kulturális mintáihoz kötik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az életciklusok és szociális kríziseik:

Életkorok

Pszichoszociális válságok

Poz. erő

A jelentős kapcsolatok tengelye

Csecsemőkor

Alapvető bizalom vagy bizalmatlanság

Remény

Anyai személy

Kisgyermekkor

Autonómia vagy szégyen és kétely

Akarat

Szülők

A játék kora

Kezdeményezés vagy bűntudat

Szándék

Család

Iskoláskor

Teljesítmény vagy csökkentértékűség

Kompetencia

Szomszédság, iskola

Serdülőkor

Identitás vagy konfúzió

Hűség

Kortárscsoportok és idegenek, vezetői modellek

Fiatal felnőttkor

Intimitás vagy izoláció

Szeretet

Társak a barátságban, szexben versengésben és együttműködésben

Felnőttkor

Generativitás vagy stagnálás

Gondoskodás

Munkamegosztás és közös háztartás

Időskor

Integritás vagy kétségbeesés

Bölcsesség

Emberiség, saját fajtám

 

Minden egyes alapvető pszichoszociális fejlődési szakasz beköszönte életre hív egy- a megfelelő korcsoportra jellemző- válságot, bár e konfliktusok mindegyike már a kezdetektől fogva létezik valamilyen formában. Az egymást követő szakaszok során ezek a dilemmák folyamatosan differenciálódnak, majd újra integrálódnak az adott fejlődési fok uralkodó tendenciáival. A csecsemő születése pillanatától kezdve (1. szakasz) számos jelét mutatja az autonómiának, de a második életévénél (2. szakasz) korábban nem áll készen arra, hogy átélje, és kezelni tudja azt a konfliktust, amely autonóm létezése és függő helyzete között készült.

A fejlődés fokozatosan, meghatározott szekvenciákban megy végbe. Ebben a fejlődési lépcsőben a különböző fejlődési szakaszok fel nem cserélhetők. A fejlődés maga a krízis és regresszió, a fejlődés ezeken át halad. Erikson a krízisekre épít. A természetes kríziseket beépíti az életszakaszokba. A súlyos problémát az jelenti, ha az akcidentális (nem természetes) krízis egybeesik a természetessel. Ilyenkor hatásuk összeadódik. Pl.: serdülő elveszti a szüleit, klimaxos nőt elhagy a férje.

A csecsemőkor

Az erogén zónák a fejlődésük és összehangolódásuk folyamatában összekapcsolódnak a környezetben levő személyekre adott szelektív reaktivitással. E kölcsönhatásban alakulnak ki az úgynevezett létmódozatok (viselkedésmódok, amelyekkel a környezet személyeihez, tárgyaihoz viszonyulunk). Két típus: megközelítő létmódozat (módusz) és társas létmódok (modalitás). Az első találkozás a szoptatás. Az újszülött szájon át való bevitelének képessége és az anya képessége, szándéka, hogy etesse, szívesen lássa. Az újszülött számára az orális zóna a megközelítés első és általános módja, a bekebelezés gyújtópontja. Az ingereknek megfelelő intenzitásúaknak és helyes időben érkezőknek kell lenniük. Kapni: az első létmódozat, amit megtanulunk az életben. A baba elfogadó eszközei kifejlődnek annak függvényében, ahogyan az anya kifejleszti a maga adó eszközeit.

A második szakasz a fogzással kezdődik. Számos olyan mintázat alapozódik meg, amelyek a dolgok elvételének és megragadásának társas módozatai. E szakasz létmódozatai: elvétel és megragadás.

Az orális szakasz öröksége: bizalom és bizalmatlanság alapérzései.

Az első krízis megoldása elsősorban az anyai gondoskodás függvénye. Az anyának azt a meggyőződést kell kialakítania gyermekében, hogy ő (az anya) eléggé megbízható ahhoz, hogy képes legyen kielégíteni és szervezni a gyermek szükségleteit.

Másfelől a gyermek viselkedése a felnőttekben is felkelti a vágyat arra, hogy reményt nyújtsanak, előhívja bennük azt az erőt, mely a gondozásukhoz kell.

Itt bukkan fel az elhanyagoltság és a tehetetlen harag érzésének prototípusa is. Kivédhetetlen a fájdalom, a szükségletek kielégítésének késleltetése vagy a bekövetkező elválasztás miatt.

A biológiai anyaságnak 3 ponton kell kapcsolódnia a társadalmi tapasztalatokhoz:

  1. emléke által, melyet saját anyjáról őriz
  2. megbízható környezetben kialakított gondozási módszer
  3. gondviselő valamilyen képmásába vetett hit által

A csecsemő reménye a felnőtt hit egyik alappillére. A remény a legelső pszichoszociális erő. A remény tartós hit abban, hogy a legmélyebb vágyaink a függés érzéséből táplálkozó zavaros késztetéseink és haragunk ellenére teljesülhetnek.

A kisgyermekkor

Az anális szakasz az önkéntes eleresztés, az elejtés és eldobás dimenzióját adja a kapaszkodó kisajátítás dimenziójához. Két olyan összeütköző megközelítési mód zónája, amelyeknek váltakozóvá kell válniuk: visszatartás és kiválasztás. A kifejlődő társas módozatokat illetően a hangsúly az eleresztés és visszatartás egyszerű antitézisén van. Autonómia, szégyen és kétely konfliktusának megoldása vár az énre.

Az érett izomműködés, a mozgás a beszéd és a megkülönböztetés képessége. A mozgástér korlátozása valamint az igen- nem, jó és rossz kategóriák megjelenése a lehetőségek határait is kijelölik. Mivel ez a korszak egybe esik az anális korszakkal az izomerő fejlődése a megtartás és az elengedés műveleteinek alapját képezik.

A korszak kimenetele döntő fontosságú a jóakarat és az akaratosság arányának szempontjából. A szabad akaratba vetett hit forrása az érzés, hogy képesek vagyunk fenntartani az önkontrolt anélkül, hogy az önbecsülésünk elvesztésével fenyegetne.

A túlkontrolláltság vagy az önkontroll elvesztésének érzése ellenben a szégyenre és a kételyre való tartós hajlamot alapozza meg.

A szégyen az elidegenedésnek az a formája, amely abból az érzésből fakad, hogy kiszolgáltatottan állunk a bíráló tekintetek kereszttüzében, s ennek tudatában is vagyunk; s legszívesebben elrejtenénk az arcunkat. A kétely abból a felismerésből ered, hogy egyaránt

van elülső és hátulsó részünk, s hogy hátulról is láthatók és befolyásolhatóak vagyunk. A mások jó vagy rossz akaratával kapcsolatos bizonytalanságot tükrözi.

Az akaraterő az egyén eltökéltsége arra, hogy szabad döntéseket hozzon, s ugyanakkor képes legyen az önkorlátozásra is. A jóakarat gyökere a törvények szellemét elfogadó szülők igazságosságának megtapasztalása.

A játék kora

Tanulása most behatolásos a gyermeknek, s ez új tények és tevékenységek felé vezeti, ill. kezd tudatában lenni a nemek közti különbségeknek. E szakasz a genitalitás szakasza, mely a behatoló és magában foglaló módok első kidolgozásához vezet. E szakaszban megjelenő új társas létmódozat a “csinálás”(fallikus-behatoló módokkal) a fiúk részéről és a kezdeményezés (behálózás) a lányok részéről.

Az újabb énre háruló megoldás a kezdeményezés és bűnösség konfliktusa.

A három- négy éves gyerek nekifog és eljátssza a felnőtt világ összes utánzásra érdemes szerepét. Kifejleszti a kezdeményezés képességét. A játékban megjelenő céltudatosság túlnő a valóságos célokon.

A gyermeki nemiség a családban megvalósított és integrált nemi szerepek alapján bontakozik ki. A fiúk szexuális orientációját a kezdeményezés fallikus- behatoló mintája uralja, míg a lányokét a vonzó külső és az “anyai” viselkedés befogadó mintái.

A lelkiismeret egy belső hangot hív létre, az önmegfigyelés, önirányítás és önbüntetés hangját. Az elidegenedés tehát a szándékolt, elkövetett vagy elképzelt dolgok miatti bűntudat.

Az anya kegyeiért folyó versengésben a fiúgyermekben “ödipális” érzések ébrednek, s egyre erősebb félelem uralkodik el rajta, hogy szexuális fantáziái büntetéseként nemi szerve megsérülhet.

A gyermeki bűntudat a kezdeményezés és az elfojtás (vagy gátlás) konfliktusához vezet.

E kornak alapvető szereplője a család, amely példamutatással megtanítja a gyermeket, hol ér véget a játék s hol kezdődik a szándék. A morális érzék kibontakozása utat nyit a lehetséges és elérhető dolgok világához is, amely az álmodozás számára vonzóvá teszi a kulturális és technológiai célokat. A céltudatos szándék tehát az a bátorság, amely révén céljainkkal szembe merünk nézni, és törekedünk az elérésükre, s miközben nem bénít meg bennünket a bűntudat és a büntetéstől való félelem.

 

Az iskoláskor

A nemi érés szerepét a latencia egy időre felfüggeszti. A gyermek kifejleszti magában az iparkodás érzékét melyet a produktív társadalmi helyzet, az iskola elvár. E szakasz veszélye az elégtelenség érzése- elveszti kedvét a tanulástól- és az ödipális helyzet reménytelen versengéséhez való regresszív visszacsúszását eredményezheti.

A társadalom jelentőssé válik a gyermek számára.

Az elégtelenség érzése + bőrszín vagy szociális helyzet miatt kialakulhat az alacsonyabb érzése rendűség ill. nagyon veszélyeztetettek a túlságosan megfelelni vágyó gyermekek is.

Kialakul a gyermek első elképzelése a munkamegosztásról

A kompetencia a jártasság és az intelligencia szabad gyakorlása komoly feladathelyzetekben, melyet nem bénít a gyermeki alacsonyabbrendűség érzése. Ez a kultúra valamely területén betöltött, együttműködő részvétel alapja.

A serdülőkor

A genitalitás a praegenitális szakaszok egységesülését jelenti, három bonyolult összehangolást tesz lehetővé:

1. A genitális orgazmus és a genitálison kívüli szexuális szükséglet összehangolása.

2. A szerelem és a szexualitás összehangolása.

3. A szexuális, a nemző és a munka révén alkotó mintázatok összehangolása.

E szakasz Erikson számára kitüntetett. Az identitás konfúzió és identitás diffúzió körül forog a kérdés. A kamaszkor identitás diffúziónak tekinthető, nem találja a kamasz az identitását, nem köteleződik el, nem vállal fel dolgokat.

A korai zárók nem mennek át a kríziseken, és nem harcolják meg azokat. Lélektani szempontból nem boldogok.

Az ifjak elsősorban szociális identitásuk megszerzésén fáradoznak.

Az identitás az a mind teljesebb meggyőződés, hogy az egyén önazonosságának és önmaga folyamatosságának a fejlődés elmúlt évei során elért bizonyossága egybecseng azzal az azonossággal és folyamatossággal, amit ő mások számára jelent. Impulzivitása egy jó törekvés arra, amely a belső koherencia és egy tartós értékrend meglelésére irányul. E keresés elsődleges tárgya a hűség, az az erő, amely lehetővé teszi, hogy az ifjú személyes képességeit olyan környezetben valósítsa meg, amely lehetőséget ad arra, hogy önmagához és a neki fontos többi emberhez egyaránt őszinte lehessen.

A szerepkonfúzió és a kötődés utáni reménytelen vágyakozás együtt járása nemritkán borderline pszichotikus epizódokba torkollik. Lojalitását és energiáit egyaránt hajlandó a társadalmi működések megőrzésének és a jelentőségüket vesztett, megújulásra képtelen részek forradalmi átalakításának szentelni.

Tudata ideologikus, az eszmék egységesítésére törekszik. Egy társadalom ideológiai gyengesége ezzel szemben vérszegény utópiákban és tömeges identitáskonfúzióban fejeződik ki.

A hűség tehát a szabadon vállalt lojaitás fenntartása az értékrendszerek kétségtelen ellentmondásosságának ellenére.

A fiatal felnőttkor

Az ifjú készen áll az intimitás és a szolidalitás érzéseire, azaz képes elkötelezett társas és párkapcsolatokra, még ha ezek a kapcsolatok jelentős áldozatokat és kompromisszumokat követelnek is tőle.

Kialakul a valódi nemi érettség. A nemek alapvető eltérései válnak fontossá a szerelmi élet és a nemzés szempontjából. A nemeknek tehát először hasonulniuk kell tudatukban, nyelvükben és etikájukban ahhoz, hogy érett korukban különbözőek legyenek.

Az erotikus vonzalmon kívül a kölcsönös szeretet képessége is kifejlődik, amelyet egy új, együttes identitás megszerzésének szolgálatába állít. Életmóddá egyesíti a versengés és együttműködés, a nemzés és alkotás kapcsolati formáit.

E szakasz veszélye a szociális elszigetelődés lehetősége, vagyis az intimitásra kötelező kapcsolatok elkerülése. Az elszigetelődés folyamán az egyén az intimitásából kirekeszt, és ítéletekkel sújt minden idegennek látszó befolyást és embert.

A szerelem az elkötelezettség kölcsönössége, amelynek ereje felülmúlja a megosztott funkciókban rejlő ellentmondásokat.

Az érett felnőttkor

A dependencia és az érettség reciprok viszonyban áll egymással: az érett felnőttnek szüksége van arra, hogy szükség legyen rá, érett működését annak a természete vezérli, amiről gondoskodnia kell.

A generativitás tehát természeténél fogva pszichoszociális, mivel elsősorban az új nemzedék létrehozásának és irányításának kézségét foglalja magában. A generativitás válságának megoldásából bontakozik ki a gondoskodás ereje.

E szakasz kudarca a stagnálás és unalom érzéséhez vezet.

Maga a generativitás jelentős hajtóerő mivel a gyermek- és felnőttkor egymást átfedő szakaszai maguk is a születés és újjászületés egy-egy rendszerét alkotják, melyeknek folyamatosságát a közös háztartás és a munkamegosztás intézményei biztos

A gondoskodás tehát egyre kiterjedőbb törődés mindazzal, amit a szerelem, a szükség vagy a sors szeszélye létrehozott- olyan törődés, amelynek szakadatlanul győzedelmeskednie kell a legyűrhetetlen kényszerűség és a szűkös önzés okozta ambivalencia felett.

 

Az időskor

Ebben a szakaszban rejlő erő a bölcsesség ereje, ami a sokféle értelemben vett érett “szellemtől” a felhalmozott tudásig, az elfogadó megértéstől az érett döntésig szól. A bölcsesség a testi és mentális hanyatlás ellenére képes a tapasztalatok teljességét megőrizni és továbbadni. Az időskor bölcsessége azt tudatosítja, hogy mindenfajta tudás viszonylagos!!!! Az integritás tehát az érzelmi integrációnak az a foka, amely hű a múlt képzeteinek hordozóihoz, s egyben kész arra, hogy elfogadja a vezetést a jelenben.

Az integráció hiányát vagy elvesztését jelzi a rejtett halálfélelem felbukkanása. Az ilyen ember sem a sorsot nem képes elfogadni, mint élete keretét, sem a halált, mint annak végső határát. A kétségbeesés azt jelzi, hogy túl kevés már az idő ahhoz, hogy életünk útját az

integritás irányába fordítsuk (ilyenkor kezdik “orvosolni” emlékeiket). A keserűség és csömör ezt a kétségbeesést leplezi, amely súlyosabb esetben szenilis depresszióvá, hipochondriává és paranoid gyűlöletté fokozódhat.

Az értelmes időskor tehát a felnövekvő nemzedékek életéhez nélkülözhetetlen perspektívát nyújtó, kiteljesedett örökséget hordozza. Itt bukkannak fel a végső kérdések is, melyek megválaszolása a filozófusok és vallásos gondolkodók dolga.

A bölcsesség tehát tárgyilagos, ám aktív törődés az élettel a halál árnyékában.

Néhány fogalom

Zóna: erogén zóna. Mindegyik egy adott időben domináns. A lelki fejlődés összefügg a testi fejlődéssel, a libidófejlődéssel.

Módusz: módszer és tapasztalat, ahogy a gyermek az adott testi zónát at ellenőrzése alá vonja. Azok a működési módok, amiket megszerez (bekebelezés, visszatartás-elengedés, befogadás-behatolás).

Modalitás: olyan specifikus interperszonális kapcsolat, amelyben ezek a tapasztalatok megjelennek, teret kapnak. Ez a szociális aspektus.

A módusz az adott fázison túlmutató hatású. A gyermek egész viselkedését jellemezhetik a tünetek mejelenésében és képződésében is jelen lehetnek.

Jellemzőik: indítóerő a testi fejlődés. Egy megoldatlan szakasz fixációhoz, regresszióhoz vezethet.

A modalitás a társadalommal való együttlét felé viszi a fejlődést.

“A társadalom nemcsak ösztönkorlátozásra késztet, hanem bevezet az ösztön kielégítés egy-egy az adott kultúrára jellemző stílusába.”

Felhasznált anyag: Órai jegyzet és a két Erikson cikk. (Tőlem és Szabó Krisztitől.) Esetleg a Gyermekkor és társadalom cikkből a kulturális részt elolvashatjátok hozzá az éj jegyzetemből. Hajrá! Ha az elején kezdted már nem sok van vissza! Egyél egy kis csokit vagy igyál sört, ami jobban esik!