12/A Életkori átmenetek, átmeneti rítusok

Az ember, a gyermek fejlődésében, növekedésében a rítusok a letagolatlan folyamatban határokat teremtenek, mintegy megjelöli e határt, szétválasztva, s egyben összekötve a határ mögötti és előtti szakaszokat. Gondoljunk csak az európai keresztény kultúrkörre: keresztelő (névadás, keresztény közösség részévé válik a gyermek), temetés (szertartás, halotti tor-megjelölés).

A természeti népeknél a rítusok tartják fenn a világot, amiben élnek. A rítusok során történik a világ megújítása (törzsi ünnepek), a kontinuitás fenntartása, a múlt titkainak őrzése, a jövőkép és hallhatatlanság biztosítása. A beavatás a világ és a törzs történetének megismétlése. A rítus jellemzője, hogy egy viselkedésformát ismételnek, amelynek nincsen közvetlen hatása. A természeti népek pontosan szabályozzák a serdülőkori átmeneteket. A beavatás funkciója: a beavatandó jó férfi legyen, teljes jogú tag, elnyerje a tekintélyt, a hűsége és a kontinuitás biztosítva legyen, a jövőkép megújítása, a halálon túli élet reménye.

LEACH: a születés pillanatában a gyermek részévé válik a szociális időnek. Az emberi életnek vannak határállomásai. A státuszok szociális ideje egy adott periódusig tart. A státusz birtoklása egy-egy szakasznak felel meg. A két státusz közti váltás identitásválságot jelent. Az átmeneti rítusok megjelölik a határt: Eddig mi volt, mi lesz ezután? A rítus határpont a szociális időtlenségben, és biztosítja a szociális térből való kiemeléstét a beavatandónak.

A szerző 3 szakaszát különíti el az átmeneti rítusoknak:

  1. Kezdeti “normál” T1 fázis
  2. Szeparáció. A korábbi szereptől elválasztják, elkülönítik. Bevezetik a megszentelt világba.

  3. Abnormális időszak
  4. A szociális térből és időből kilóg. Rettegéssel és csodálattal tölti el az embereket. A gyermek “meghal” ebben a szakaszban, hogy a felnőtt megszülethessen. A kontrollt a titkos eljárások, a titkos tudás biztosítják pl. a törzs története.

  5. Végső “normál” állapot T2

Befogadás, megújulás az új szerepben, szimbolikus újjászületés.

M. ELIADE:

A titkok, mítoszok a törzs szociális biztonságát adják meg. A beavatási rítusok lehetnek: speciális beavatási rítusok, ill. serdülőkori beavatási rítusok.

A beavatást varázsló végzi, a beavatás a tudás átadása a serdülőnek (szexuális, szakrális ismeretek). A beavatás az istenek utánzása, a törzsi világ megújulása, rituális halál, rituális feltámadás.

Általános mintázata:

Eliade antropológiai magyarázata szerint az átmeneti rítusoknak dinamikai hátterük van, lelki funkció az, amely működteti őket. Az egyén újjászületése összefonódik az egész törzs regenerációjával, újabb életet adnak a közösségnek. Újjáélesztik az ősi időt, a világ keletkezését, amikor az istenek a földön jártak. Az isteneket itt a beavatandók jelképezik. Összefonódik a teljes ember és a közösség sorsa, megjelenik a szent világ. Később visszakerül a profánba. A rítus élő lexikonja a törzs emlékezetének.

Mélylélektani magyarázatok:

Freud szerint a beavatási rítusoknak biológiai és pszichológiai funkciójuk egyaránt van. A fiúk szexuális vonzódásának kontrollálása, az Ödipusz konfliktus, a szülőkről való leválás, az inceszt tabu megerősítése.

Róheim Géza eltér Freud kultúra elméletétől. A kultúra ontogenetikus elméletét kapcsolatba hozza az egyéni fejlődéssel. Az éretlen ember gyereknek meghosszabbodott a gyermekkora. Ez specifikus helyzetet teremt. A konfliktus abban rejli, hogy a gyermeknek korán szexuális vágyai, szükségletei jelennek meg, de teste fejletlen, hogy ezt megvalósítsa. Ez szexuális traumákat hoz létre.

Ennek nyomán szorongás jön létre az énben, melytől szabadulni akarván az elhárító mechanizmusok működésbe lépnek. A szorongás elhárítására tett kísérletek intézményesülnek. Pl.:

Ennek mintázata érhető tetten a mezőgazdasági termelés elindulásakor. A jam gyökér kihúzása = megfosztom az anyát valamitől, bántom, jóvá akarom tenni = a jam gyökér egy részét visszaültetem. A beavatási szertartásról ugyanaz a véleménye, mint Freudnak.

BETTELHEIM

A körülmetélés preödipális konfliktus, regresszív és progresszív törekvések járnak együtt. Regresszió: irigység a másik nem irányt, anyáktól, nőktől való félelem + irigység a szülés miatt. Regresszív: saját nemi szerepnek jobb megfelelés, az ambivalencia a beavatással oldódik fel. A rítusok hangsúlyozzák a férfiak relatív hatalmát. Bemetszések-véreztetés = menstruáció. Ennek átélése teremtésélmény.

JUNG

A beavatás is egy archetípus, annak inkorporációja.

JACAR

A férfiak kisebbrendűségi érzésének kiegyenlítése, ami abból fakad, hogy az utód az anya terméke, kreatív alkotóképesség.

Serdülőkori beavatás, szeparáció

WHITING

“Státuszirigység” elmélete. Az identitásalakulás kulcsmozzanata, hogy a serdülő azzal azonosul, aki az erőforrásokat és a magas státuszt birtokolja. A rítusok védőpajzsként szolgálnak az identitáskonfliktusokkal szemben.

ERIKSON

Öl-hát kultúrák (Kung San busmanok)

Közeli testkontaktus, gátlólag hat a stresszre, a gyerek mintha része lenne az anyának (szimbiotikus egység). = Első identifikáció az anyával. Leváláskor dühkitörések (védekezés ellene az identifikáció). Idősebb testvéreivel alszik, így az azonos neműek fontosabbá válnak. Felismeri a férfiak irigylésre méltó státuszát. A férfi státusszal való másodlagos azonosulást a beavatási rítusok biztosítják.

Bölcsőkultúrák (európai, észak-ázsiai)

A gyerek kezdettől fogva elkülönül anyjától, kevesebb testkontaktus. Segítségkérés a sírás útján valósul meg, ezzel a gyermek kontrollt gyakorol a környezete felett. Kapcsolata az anyjával ambivalens. Az apa alszik az anyával, nem a csecsemő. A szülők együtt birtokolják az áhított státuszt. A státusz a testmérettől függ. A kistestvér megjelenése irigységet szül, a gyermek csecsemőszerepbe regrediálhat. A kultúra rituális megoldása: zsidó-keresztény kultúrában Isten válik a szülővé. Észak-amerikai indiánoknál gondoskodó szellemek, akiket látomással keresnek.

STEVENS:

1. Elindulás. 2. Út. 3. Visszatérés.

A modern társadalmak nem vállalják magukra a megoldást, rítusokat. Következmény: múlt-, vezető- és időnélküliség.

GENNEP:

1. Távolítás, gyengítés (nincs státusz, abnormális állapot, veszélyes, időn kívüli)

2. Befogadás (új szerep megjelenése) = inkorporáció.

A fallikus szakaszban a gyermek a szülővel azonosul.

Preadolescencia: idealizálás, baráttal azonosul (én identitás).

Leválás: lelki instabilitás kiegyensúlyozása.

Az újraközeledés akkor sikeres, ha az autonómia-dependencia normalizálódik.

JOSELSON: A fejlődés során a másikhoz való viszony egyre differenciáltabb lesz.

A beavatás hiánya: