Az én és a korai tárgykapcsolatok. Önfenntartó funkciók és szociális szimbiózis. (Mahler)

Péley / Analitikus fejlődéslélektan szigorlat / 7.b. tétel

(Horváth Ferencné Lakner Magdolna)

(Megjegyzés: a tételt másodszor dolgozom ki. Egyszer már elküldtem, de a tételek megbeszélésekor a tanárnő azt mondta: “Mahler. Természetesen Mahler.” Ezért megcsinálom mégegyszer – csak Mahlerből. Hogy mit kell tudni a szigorlaton, azt nem tudom – de feltételezem, hogy az utolsó órán elhangzottak alapján azt, amit most fogtok megkapni – vagy mégsem? Nem tudom, mostanában olyan bizonytalan vagyok mindenben. Vagy nem? Azért bevezetőnek az első oldalt meghagyom.)

 1. A korai tárgykapcsolatok problémája

© Az elméletek alapvetően megkülönböztetik a biológiai és a pszichológiai szükségleteket, megegyeznek a biológiai vonal elsődlegességében.

© Freud: önfenntartó ösztönök differenciációjaként jelenik meg az anya, mint szexuális jelentésű tárgy – ez lesz a kapcsolat kezdete.

Freud szerint a folyamat két összetevője:

1. biológiai oldal: a gyereknek szüksége van a tárgyra (madártojás állapot)

2. pszi. oldal: a gyerek szereti a tárgyat

Freud a tárgyhoz való viszonyulást különíti el.

© Anna Freud: a függetlenedési fejlődési vonal mentén ragadja meg:

  1. duálúnió (biológiai oldal)
  2. szükségletkielégítő kapcsolat Þ résztárgy (pszi. oldal)

Fokozatai: - teljes egocentrizmus

- más gyereket tárgyként kezel

- más gy.-et eszközként (segítségként) kezel

- más gy.-et partnerként kezel, van azonosulás, empátia, méltányolás

ß

alkalmas a szociális kapcsolatra

© Melanie Klein: a tárgykapcsolat megalapozója. Szerinte rögtön a születés után is van már énje a gyermeknek, mely képes szorongást átélni, elhárító mechanizmusokat működtetni és tárgykapcsolatokra is képes.

Ez a három karaktere adja a pozíciókat: skizoid – paranoid – depresszív.

Az ilyen primer tárgyszeretet biológiai alapú, ösztönös és kölcsönös anya és gyermeke közt.

© Spitz: három szakaszt különít el:

  1. tárgynélküli v. differenciálatlan szakasz
  2. tárgyelőfok vagy résztárgy
  3. tárgyállandóság.

 

© Margaret Mahler soproni születésű amerikai pszichológus volt (1897-1985), anyja német zsidó családból származott.

Tárgykapcsolat elméletének lényege röviden:

az újszülött még nem képes különbséget tenni én és nem én között. A csecsemő úgy kezdi életét, hogy az anyával összeolvadva pszichológiai fúziót alkot = anya-gyerek duálúnió (szimbiózis).

Mahler szerint a személyiségfejlődés nem más, mint az a folyamat, ahogyan megbontjuk ezt a fúziót, és másoktól különböző személyiséggé válunk.

A szimbiózis felbomlása, azaz a személyiség fejlődése a 6. Hónap körül kezdődik. A gyermek érzékelni kezdi, hogy saját külön léttel rendelkezik = szeparációs individualizációs folyamat. Ennek fokozatosan kell végbemennie. A gyermeki individualizáció igénye mellett folyamatosan jelen van az anyához való visszatérés vágya (kellemes élmény – összeolvadás), ami belső konfliktust okoz = ambivalencia. Az ambivalens érzelmek hatására az individualizáció folyamatában létrejön a szeparációs szorongás (“szeretnék leválni, de nem jó az anya nélkül”). Az individualizáció szakaszában kialakuló konfliktuskezelési mód meghatározza a felnőtt személyiség konfliktuskezelési módszerét.

A harmadik életévben a gyermek kialakítja az anya szilárd mentális reprezentációját, beépíti a vele kapcsolatos érzéseket, interakciókat. Az anya szimbolikusan örökre vele marad. A tárgykapcsolat internalizálódik, melyet a gyermek a jövőben kétféleképpen használ:

· az így kialakított képet az anyjához való viszonyában alkalmazza

· a belső képet másokra is általánosítja (életünk során a másik emberhez való viszonyunkban visszaköszön az internalizált anyakép).

A tárgykapcsolati elméletek vallják, hogy minden társas viselkedés alapja a kezdeti anya-gyermek viszony. Mindenkihez ennek megfelelően viszonyulunk, csak árnyalatában különbözik.

 

M Mahler és munkatársai gyerekek és anyáik sokéves megfigyelésével alakították ki a korai tárgykapcsolatok meghatározó szerepére vonatkozó fejlődés-elméletet.

Mahler eredetileg a gyermekkori pszichózissal foglalkozott. A későbbi vizsgálatok normál csecsemőkkel és anyáikkal azt a célt szolgálták, hogy igazolják a pszichotikus gyermekekkel való munka során felállított hipotéziseket.

Az első vizsgálat kiindulópontja az volt, hogyan sikerül a norm. illetve neurotikus gyerekeknek saját individualitásuk megtalálása szemben a szimbiotikus-pszichotikus gyermekekkel, akik ezt az individualitást nem tudják elérni.

A vizsgálat helyszíne: Masters Chidren’s Center, New York (1959-1986 között)

A megfigyelt csoport: 38 gyermek és édesanyja, illetve a köztük lévő interakciók az első három életévben.

 

Módszer: az anya-gyermek párok természetes helyzetben történő megfigyelése ( a játszószobában egy sarkot választottak el az anyák részére, ahonnan teljes kilátásuk és szabad kijárásuk volt gyermekeikhez)

A leválás megfigyelésére szolgáló támpontok:

· Hogyan viszi az anya gyermekét?

· Hogyan viseli a csecsemő, amikor levetkőztetik?

· Megteremt-e az anya egy fokozatos átmenetet a leváláshoz (pl.: mikor leteszi, ülve marad-e egy kicsit a gyermek mellett), vagy hirtelen válik el tőle?

· Marad-e valami kötelék az elválás után is?

· Pótmamával hogy viselkedik a gyermek?

· Hogy viselkedik a gyermek, ha nem találja az anyát?

 

Értékelés: orientációs kérdések (9) köré csoportosítva a megfigyelteket

· közeledés – távolodás

· újonnan megjelenő én-funkciók

· előnyben részesített modalitások

· bánat és örömteli tapasztalatok

· élénkség

· alaphangulat

· a megterhelésekkel szembeni tolerancia

· hasonlóságok és különbségek az anya és gyermek közt

· test és self

Annak a megfigyelésnek az eredményeként, hogy bizonyos változók meghatározott fázisokhoz kötve lépnek fel, az individualizáció folyamatát négy alfázisra osztották fel, melyeket két előkészítő fázis előz meg.

Előkészítő fázisok: · normál autisztikus

· szimbiotikus

Alfázisok: · a testséma differenciálódása és fejlődése

· a leválás gyakorlása

· újraközeledés

· az individualitás konszolidálódása és az emocionális tárgyállandóság kezdetei

 

 

Normál autisztikus fázis (0-1 hónap) - monád

Ebben a szakaszban a csecsemő (a praenatalis állapothoz hasonlóan) a csecsemő védve van a külső ingerektől. Élettani folyamatok állnak előtérben, az alvási illetve alváshoz hasonló szakaszok vannak túlnyomó többségben. Szükséglet – feszültségek (pl.: éhség) áttörik ezeket az alvási fázisokat, igényeinek kielégítése után a csecsemő ismét alvásba merül.

A szükségletekből származó feszültség illetve a szükségletek kielégítésének az észlelése által képződnek a gyermekben az ingerek két ellentétes tulajdonságának első engramjai: örömteli-örömtelen, jó-rossz. Feltételezhetjük, hogy ezek az emléknyomok eredetileg differenciálatlan ösztönenergiák által megszálltak. Ebben az összefüggésben beszélhetünk a legkoraibb pszichofiziológiai self-ről.

Az újszülött még nem észleli, hogy a szükséglet kielégítése egy másik tárgy által történik, hanem azt a saját mindenható, autisztikus környezetétől függőnek érszleli.

A primer nárcizmus szakaszai:

· az abszolút primer nárcizmus stádiuma: ebben a fázisban a libidónak a test belsejéből a test perifériájára irányuló eltolása történik = normál autisztikus fázis

· a gyermek kezdi észlelni, hogy a szükséglet kielégítése kívülről jön = feltételezett hallucinatoros omnipotencia

 

Szimbiotikus szakasz (2-4 hónap)

A kezdeti homályos észlelés által, miszerint a szükségletek kielégítése egy külső tárgytól függ, az autisztikus burok repedezni kezd.

A csecsemőnek a tárgyhoz való viszonya szimbiotikus: az Én még nem tud elkülönülni a nem Én-től. A csecsemő számára ő és az anya egy közös, mindenható rendszert alkotnak a külvilággal szemben. Az anya mint rész-tárgy, libidinózus megszállás alá kerül. Az anyával kapcsolatos első tapasztalatok a világról való első tapasztalatok is egyben. Ezen tapasztalatok mintájára alakulnak a későbbi emberi kapcsolatok.

 

1. alfázis: A testséma differenciálódása és fejlődése

A csecsemő ebben a fázisban kezd különbséget tenni közte és az anya közt. Megjelenik az anya felé irányuló specifikus mosoly (ez utal a szakasz kezdetére).

A gyermek ébredés utáni tekintete megváltozik, fegyelmesebbé válik.

Differenciálás: a leválás és individuáció kipróbálása 6 hónapos korban azzal kezdődik, hogy a gyermek “megvizsgálja” az anya arcát és testét vizuálisan és taktilisan egyaránt. Ez a kifürkészés, mely az Én és nem - Én közti különbségtevést célozza – az individuáció folyamatát segíti. 7-8 hónapos kortól kezdi a csecsemő az anya összehasonlító letapogatása során az ismertnek az ismeretlennel való összehasonlítását.

A differenciálódási folyamat következményeként az idegenekkel szemben egy specifikus reakció alakul ki, amit az irodalom 8 hónapos szorongásnak nevez. Megfigyelései alapján Mahler azt a következtetést vonta le, hogy a gyerekek között nagy különbségek vannak az idegenekkel szembeni viselkedés tekintetében. Olyan gyermekeknél, akik optimális szimbiotikus fázison estek át, kíváncsiság és rácsodálkozás figyelhető meg. Akik nem tudták kialakítani az ősbizalmat, az idegenektől való szorongás különböző erősségű formái jöttek létre.

A megfigyelt gyermekeknél észlelhető volt elhúzódó vagy idő előtti kikerülés is. Ezek a folyamatok az anya-gyermek interakcióktól függtek. Azok a gyerekek, akik a szimbiotikus fázist nagy konfliktusok nélkül, nem túltelődve, az anyával való egység élményeként élték meg, normál időben kezdték az aktív differenciálódás jeleit mutatni, miközben az anya testétől csekély mértékben eltávolodtak. Azokban az esetekben, ahol az anya részséről ambivalencia vagy parazitaság nyilvánult meg, ez a gyermeket nyomasztotta vagy “megfojtotta” ® a differenciálódás zavarttá vált.

 

2. alfázis: A leválás gyakorlása

2.1. Korai gyakorló fázis:

A motoros fejlődés révén a gyermek erősebben fordul a környezete felé – eltávolodhat az anyától, miközben az anya marad a gyermek számára a fix pont, a háttérbázis, ahová visszatér érzelmi feltankolás céljából. Ebben a szakaszban történik a saját test és a nem anyai világ libidinózus megszállása. Az anya-gyerek interakciók, illetve az internalizált anyai rész-objektek különböző sémái vezetnek ennek az alfázisnak a különböző kialakításához.

Azok az anyák, akik a legszorongóbbak voltak, mert nem tudták enyhíteni a szimbiotikus és differenciálódási fázis alatt gyermekük szorongását, most megkönnyebbültek, mert úgy érezték, a gyermek kevésbé sérülékeny, valamennyire független. Ezek az anyák és gyerekek a szoros testi kontaktust nem élvezték zavartalan örömmel, de most egy kicsit nagyobb távolságból örülni tudtak egymásnak. A gyermekek ellazultak, ez megkönnyítette számukra, hogy az anyánál kellemes érzést és biztonságot találjanak.

Ezzel szemben az olyan anyák gyermekei, akik nagyon jól érezték magukat a szimbiotikus fázisban, de nehézségeik voltak az aktív differenciálódási folyamat alatt a gyermekkel való kapcsolat kialakításában, nem találtak örömet eltávolodási képességükben. Az anyával való szoros testi kontaktust igényelték.

Minél jobban tud az anya és gyermeke a távolságon keresztül kontaktust tartani, annál könnyebben és messzebb tud a gyermek az anyától eltávolodni.

2.2. A tulajdonképpeni gyakorlás fázisa:

A fázis a felegyenesedett előrehaladással kezdődik. Megkezdődik a “külvilággal való szerelmi viszony”, a nárcizmus a tetőpontján van. A járással kitágul a tér, a gyermeket szinte elkábítják az új lehetőségek. A motoros képességek libidinózus megszállása jön létre. A járás az anya számára is nagy jelentőségű: mintha a gyermek bizonyítaná, hogy már önálló emberi lény® anyában ambivalencia: büszkeség – szorongás, örül és félt is.

Ebben a szakaszban a gyermekek hangulata emelkedett, ami akkor esik, ha az anya távolléte tudatosul. Az anyával való újraegyesülés megszünteti ezt a hangulatesést. Mahler szerint a hangulatesés alatt –az anaklitikus depresszióhoz hasonlóan- az anya elképzelése történik. Még nagy szüksége van a self szimbiotikus anya-felére, mintegy segéd-Énre.

 

3. alfázis: Újraközeledés

(Megjegyzés: a tétel megbeszélésénél a tanárnő hangsúlyozta, hogy ennek a szakasznak a dinamikáját fogja kérdezni, ez az egyik dilije – ezért erről bőven írok!)

Kb. a 2. Életév felénél lép a gyermek az újraközeledés fázisába. A szimbolikus nyelv és a szimbolikus játék, valamint az emocionális és motoros differenciálódás mellett a kisgyermek az anyától való elváláskor ismét megnövekedett szorongást él át, amit az előző szakaszban látszólag elfelejtett. A gyermek megszerezte az identitás első formáját, de ehhez lekellett válnia az anyáról, amit a nárcisztikus túláradásban még nem élt meg fájdalmasan. Az újraközeledés szakaszában tudatosul a gyermekben az anyától való tényleges leválás, és ezzel együtt fellép az anya iránti igény.

Mahler az újraközeledési fázisban három stádiumot különít el:

· az újraközeledés megkezdését

· az újraközeledési krízist

· ennek a krízisnek az individuális megoldását.

A gyermek egyrészt meg akarja védeni újonnan szerzett autonómiáját, másrészt el akarja érni a szerelmi tárggyal való újraegyesülést. Az újraközeledési vágy a gyermeknek abban a fájdalmas tapasztalatában gyökerezik, hogy ő egy viszonylag kiszolgáltatott kis elkülönült individuum, és a világ nem olyan, mint amilyennek a nárcisztikus öntúlbecsülés időszakában tűnt. A gyermeknek le kell mondania saját “nagyzásos” fantáziáiról, valamint az anya és az apa fantáziált mindenhatóságáról. Az erre adott reakció: megnőtt aktivitás és nyughatatlanság, amit Mahler a bánat hypoman elhárításának nevez.

Az anyától való elkülönülés megélése által a tárgyvesztéstől való félelmet a szeretett tárgy szeretetének elvesztésétől való félelem váltja fel. Kibővül a gyermek világa: az apát (aki nem áll kívül ugyan a szimbiotikus egységen, de nem is integrált része) bevonja. A gyerek felfedezi az anatómiai különbségeket, kapcsolatot teremt pót-tárgyakkal és más gyerekekkel. Létrejön a “nem”, a célirányos bosszúság és agresszivitás.

A 18. hónap körül szaporodnak a konfliktusok, amelyek részben a gyermek mindenhatóság és grandiózitás iránti igényéből, másrészt az anyára való rászorultságból és a tőle való függésből erednek = újraközeledési krízis. A gyermek hangulata ingadozó, gyakran elégedetlen, határozatlan. Az újraközeledés krízise kevésbé kifejezett olyan gyerekeknél, akik bizalmas viszonyban vannak az anyával. A krízis leküzdésének fontos összetevője, hogy az anya legyen optimálisan elérhető, és fogadja el (értse, kezelni tudja) a gyermek ambivalenciáját. Szükséges az is, hogy az anya kész legyen a gyermek érzelmi elengedésére.

Mahler szerint emocionálisan megbízhatatlan anya esetén a gyermeknek olyan sok fejlődési energiát kell az odafordulás elnyerésére fordítania, hogy nem áll elegendő libidó és konstruktív agresszió az én-fejlődés természetes feladatainak rendelkezésére. Ezáltal a realitásnak és a saját működésnek csak elégtelen megszállása lehetséges. Fennáll a self-reprezentánsok jó és rossz tárgyakra való hasadásának a veszélye, és gátlódik az integráció.

A 21. hónap körül csökkennek az újraközeledési harcok, a gyerekek megtalálják az anyához való optimális távolságot.

Ezt Mahler a következő individuációs lépésekre vezeti vissza:

· a nyelv fejlődésére (képes dolgokat megnevezni, igényeit kifejezni)

· a belsővé-tevési folyamatra (a jó, gondoskodó anya- és apaképekkkel való identifikációs jegyekből + a felettes én kezdeményekből /szabályok, előírások/ vezethetők le)

· arra a képességre, hogy vágyakat és fantáziákat szimbolikus játékok révén tud kifejezni.

Mahler tapasztalatai szerint 21 hónapos kortól az individuáció folyamata egyénileg nagy eltéréseket mutat. Megfigyelte azt is, hogy a lányok sokkal tovább maradnak anyjukkal szoros és ambivalens kapcsolatban, míg a fiúk inkább arra törekszenek, hogy az anya-gyerek kötésből amennyire csak lehet, kiváljanak.

Akkor lép fel pszichózis, ha a szimbiotikus fázis nem zajlott le sikeresen. Borderline esetek és nárcisztikus személyiségzavarok esetében lezajlott ugyan a leválási-individuációs szakasz, de az alfázisok során vészes elhajlások alakultak ki.

 

4. alfázis: Az individualitás és a tárgyállandóság megszilárdítása

A negyedik alfázis a 20-22. hónaptól a 30-36. hónapig tart, mely során kialakul egy meghatározott individualitás és bizonyos mértékű tárgyállandóság.

Az emocionális tárgyállandóság elnyerése egy állandó, pozitívan megszállt belső anyakép fokozatos internálásától függ. Ennek feltétele egyrészt az “anyai szenvedély” tér-időbeni identitásának kognitív ismerete, másrészt a “jó” és a “rossz” tárgyaknak egy össz-reprezentációvá való egyesülése. Ezáltal levezetődik az agresszív és libidinózus ösztönök keveréke és a tárgyakra irányuló gyűlölet enyhül. Ha a tárgyállandóság elér egy bizonyos fokot, az anya távolléte helyettesíthető a belső képével, ami az ösztönigényektől és a belső kellemetlen érzésektől függetlenül viszonylag stabil marad. Így az átmeneti elválások hosszabb ideig és jobban elviselhetők. Winnicott ehhez a szakaszhoz köti az egyedül-levés képességét.

Az individualitás megszerzése és megerősítése szempontjából a verbális kifejezőképesség megszerzése fontos fejlődési lépést jelent. A gyermek szerep- és fantáziajátékokba kezd. Fokozott autonómiára törekvés jelentkezik. Megnövekedett érdeklődést mutat más gyerekek és felnőttek iránt, időérzéke fejlődik. Tipikusnak mondható az erre az időszakra visszatérő negativizmusa, mely az identitás fejlődésének fontos összetevője.

 

Ebben a szubfázisban a belső tárgykép kialakítása mellett a self reprezentánsainak megalkotása is zajlik, mely fontos az identitás érzésének kialakulásához.

Olyan gyermekeknél, akiknél a tehetetlenség érzésének túl hirtelen és fájdalmas észlelése a mindenhatóság érzésének túl gyors megszűnését eredményezi, erős ambivalencia alakulhat ki, mely tartósan megzavarhatja a tárgyállandóság és az egészséges másodlagos nárcizmus normál kifejlődését.

Ezek a gyerekek arra hajlanak, hogy a tárgyak világát “jóra” és “rosszra” hasítsák, s a posztszimbiotikus anyát mindig csődöt mondónak élik meg. Az önértékelés nem jól működik.

Mahler abban látja a lelki egészség legfontosabb feltételét, hogy a gyerek megszerzi és megőrzi azt a képességet, hogy az önértékelését egy viszonylagos libidinózus tárgyállandóság kontaktusában fenntartja, vagy helyre tudja állítani.

A harmadik életév körül minden gyermeknél kialakul egy individuális konstelláció. Ez az anya addig megtapasztalt optimális vagy nem egészen optimális beleérző személyiségének, illetve azoknak az anyai képességeknek az eredménye, amelyekre a gyermek reagál. Ez a reakció kiterjedhet az apára, és meghatározza a gyermek viselkedését az egész pszichoszociális mezőben, amellyel a gyermek fejlődése során konfrontálódik.

 

“Zárszó”

Az ember lelki születése egy lassú intrapszichés folyamat, mely az egész életciklust kitölti. Minden életszakaszban aktualizálódik. A folyamat meghatározó periódusa a 4-5. – 30-36. hónap közti életszakasz.

Ezalatt a leválás és az individuáció két egymást dinamikus kölcsönhatásban kiegészítő fejlődési folyamat.

Leválás: a gyerek felbukkanása a szimbiotikus összeolvadásból.

Individuáció: a saját individuális személyiségjegyek kialakulása. A két folyamat dinamikájába időnként regresszív szakaszok iktatódnak. Ha mindkét folyamat normális lefolyású, a gyermek képessé válik arra, hogy az anya jelenlétében és az ő érzelmi rendelkezésre állása segítségével önálló lényként funkcionáljon.

E folyamatok alapvető feltételei a gyermek részéről:

· a kognitív funkciók

· a perceptuális képességek

· az affektív funkciók

· a motoros funkciók megfelelő fejlettsége.