Mérei-Binét: gyermeklélektan (Gondolat, Bp. 1985)

(116-141 old.)

Mit tud az óvodás a világról?

 

Labilis ismeretek,

Gyermekközpontú tájékozottság

Hermann Alice vizsgálta az óvodások tárgyi ismereteit (természeti jelenségek, emberi munka, technika; ismeret és világnézet).

(Néhány kérdés. Mit eszik a tehén, a macska? Miből építik a házat? Miért kell jónak lenni?)

A vizsgálat eredménye. az 5-6 éves gyerekeknek már reális, a valóságnak nagyjából megfelelő ismetetei vannak a világról, ismeretanyagukat mozgósítani is tudják. A realitás és differenciáltság mögött hiányok is vannak.

Jellemzők:

Tapasztalása ellentmond a felnőttektől kapott magyarázatoknak → sűrítésekben próbálja egybedolgozni a mítoszt és a valóságot (“a Mikulás pénzt adott az apukámnak, hogy vegyen nekem ajándékot”)

Műveltsége hézagos, ismereteit eltorzító elemek hatják át. Tudása gazdag és változatos, de labilis és változékony. Nincs állandósága, stabilitása, hiszen a gyermek pillanatnyi helyzetek, aktuális élmények bűvöletében él. Sokkal inkább a helyzetéből, élményeiből táplálkozó, érzelmekkel átitatott jelenségmegértés vezérli a tájékozódását, mint a felnőttektől kapott ismeretek.

A játék öröme

készségek és szabályok gyakorlása, indulatok levezetése.

A gyermek játéka sok heterogén jelenséget foglal magába.

Sok tevékenysége lehet elsődlegesen játék, a játék lehet kísérőmozzanat. A leglényegesebb: nincs olyan élménye, mely ne válhatna bármikor egy játék kiindulásává.

Azonos viselkedés is lehet egyszer játék, máskor céltudatos, helyzetmegoldó cselekvés.

Az örömszínezet különíti el leginkább más tevékenységtől.

Sajátos játékviselkedés figyelhető meg, feltehetően sajátos tudati megfelelője is van (játéktudat). A játszó gyermek derűs, ellazult, mentes a gondtól, tevékenysége a jelenben érvényes.

A játék önmagáért való, maga a ténykedés, manipuláció szerzi a gyermeknek az örömet. Nem szükségleti kielégülést hoz, hanem feszültségcsökkenést eredményez.

A játék sokféle örömforrásból táplálkozik.

-Funkciógyakorlás

Csecsemő játéka a hangokkal, szopó mozgás ismételgetése; később a járás gyakorlása. Ezek a gyakorlások végigkísérik az érzékszervi-mozgásos összerendeződés folyamatát (nyúlás, fogás, tárgyak közelítése stb.). A látás-mozgás, és az erőkifejtés összehangolását végzi.

Megfigyelés szerint az érés együtt jár bizonyos feszültséggel → ez hajtja ezekez a játékokat. és ennek a feszültségnek a feloldása adja a funkcióörömöt. (Karl Bühler fogalma)

Komplex funkcióegyüttesekben is megfigyelhető a funkció gyakorlásának öröme: a társas viselkedés kibontakozását, a szociális érést is serkentő feszültség kíséri.

8 év körüli gyermek már képes tartós és intim kapcsolatot létesíteni társaival-egy szociális funkcióegyüttes érett be, feszültsége serkent a másikhoz való közeledésre. Kezdetét veszi társas szinten egy funkció gyakorlása (fiktív barátságok, képzeletbeli csapatok és intézmények eljátszása).

A játéköröm forrásai:

-Utánzás, cselekvéstudat

megjelenít. A kíváncsiság feszültségét vezeti le bizonyos fokig az utánzással.

A véletlen mozzanatok (pl.: kockadobás), a titok feszültsége szintén örömforrások.

-A játéktartalom mint feszültségredukció

Feszültséglevezető és így örömforrás a játék tartalma is.

-Papás-mamás, családtagok, felnőttvilág utánzása: beleéli magát a felnőtt mindennapjaiba, lejátssza, a játékban naggyá, felnőtté válik → a játék lehetőség a gyermek helyzetéből adódó nehézségek kompenzációjára.

-Örömforrás a konfliktushordozó kínos élményének levezetése (pl.: szülők közti konfliktus). A gyermek újra meg újra lejátssza, ezzel csökkeni az élmény kínos feszültségét.

-Feldolgozatlan vágyak megélése szerepcserével (pl.: a nyuszi megeszi a farkast, a kicsi felülkerekedik a nagyon).

 

A játékot a valóság táplálja

A szerepjáték

A játék témáját a gyermek a környezetből tanulja el. Az elsajátított anyagot képzeletében feldolgozza, színezi, mesemozzanatokat sző bele.

Szlavina megfigyelése alapján a témák 3-7 éves korban azonosak (főzőcske, családi események), funkciójuk azonban életkoronként változik.

cselekvés lényegesebb a helyzetnél, a szerepnél.

A történést a manipuláció tartja össze, a témát a környezetből átvett cselekvés hordozza.

A szerepet már nem lehet cselekvéssel helyettesíteni, tárgyal hitelesíteni. A szerep egész feltételrendszerekhez van kötve. Döntő mozzanat, hogy a szerepből következő reláció többi tagja is jelen legyen. Szigorúan igazodni kell ahhoz a viselkedési rítushoz, cselekvési sorrendhez, amit a szerep sémája magában foglal.

Az emberi viszonylatokat, helyzeteket, szigorú, nagyrészt külsőségekből álló sztereotípekhez köti. A készen kapott sztereotípeket használja első szerepjátékaiban. Az első tapasztalatokat a saját kapcsolatai nyújtják, ismereteit beleviszi a játékba.

Egy-egy szerep jellegzetességeit különös módon élik meg ( pl.: sok szerepviszonyban magázódni kell).

A játék akkor érvényes, ha epizódjai eleget tesznek az adott szerep kritériumainak.

Az együttlétről az együttműködésig

A gyerek-gyerek kapcsolat, a kölcsönös utánzás révén szintén kiemelkedő jelentőségű a viselkedés alakulásában.

Óvodások spontán csoportosulásaiban vizsgálták a kölcsönös utánzást és a modellkövetést.

 1. Együttlét: a legalacsonyabb szintű csoportosulás.
 2. A gyerekek játékérvényű értelmet tulajdonítanak annak, hogy egy helyen vannak. Az együttességről stabil élményük van, a játék tartalma viszont véletlenszerű.

 3. Együttmozgás: fejlettebb csoportosulási forma.
 4. A kölcsönös utánzásból együttmozgás lesz, ez tartja össze a csoportot.

 5. Tárgy körüli összeverődés.
 6. A tárgy centrumot teremt, így új csoportosulási szerkezet jön létre.

  Ezeken a fokokon a gyerekek passzívak. A cselekvés társas jellegű, de nem irányul a kapcsolat felvételére vagy fenntartására.

 7. Összedolgozás: az aktív társas viselkedés első formája. (Főként építőjáték.) Kialakulnak a kis szerepek.
 8. Tagolódás: a szerepszerűség jellemzi; az óvodában elérhető legfejlettebb csoportképződés.

A spontán csoportosulások fejlődésében a meghatározó tényezők hangsúlya változik: hely → mozgás → tárgy → tevékenység → szerep.

A több szólamú játék

Együtt játszó gyerekek különféle csoportosulási szinteken játszanak (pl.: 7 tagú csoportban 3 összedolgozva, 2 a tárgy körüli összeverődés fokán, 2 az együttmozgás szintjén).

Résztvevői különféle jelentést tulajdoníthatnak ugyanannak a tevékenységnek. (Pl.: egy széképítményen játszók közül az egyik tűzoltókocsinak tekinti, a másik szerint házat építenek.)

A gyermek együtt van társaival, de a közös játékban saját fonalán halad, mindkettőről van tudatélménye.

Ez feltételezi a tudatszintek labilitását, a kétféle átélés gyors váltakozását és egyidejű érvényességét.

Különösen ott gyakoriak a több szólamú játékok, ahol különböző korú gyerekek vannak együtt (pl.: játszótér). Egyik gyermek a másiktól átvesz viselkedésmódokat, tudást, ismeretet. A kölcsönös utánzás és modellkövetés rokona az azonosításnak. De nem indulat-elhárítás, tehát nem csökkenti a szorongást, jóllehet mint tevékenység indulatelvezető.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérei Binét: Gyermeklélktan (Gondolat, Bp. 1985)

(9-31. old)

A kezdet

Az újszülött a nap 90%-ában alszik. Kötetlen ébrenléte megfigyelés szerint az első napokban kb. 14 perc, az első hónap végén is csak napi 24 perc.

Legtöbb megnyilvánulásában egész teste részt vesz. Ez a globális reakció lassan tagolódik, cselekvéssé alakul.

(A tagolódás nyomon követhető a szopó mozgás fejlődésében.)

A veleszületett reakció feltételekhez kötődik.

A szopó mozgás veleszületett viselkedési minta: feltétlen reflex, örökletesen lefektetett készség; már magzati állapotban is megvan.

9 hetes korban változás: az anyát nem látó gyerek csak akkor végez szopó mozgást, ha látja a mellet.

10.-12. hét: mell vagy cumisüveg látványa elég a szopó mozgás megindulásához.

A szopó mozgás tehát fokozatosan a környezetnek megfelelő feltételekhez kapcsolódik, feltételes reflexé alakul.

Kolcova megfigyelt egy mesterségesen táplált egyhónapos ikerpárt is. Egyiküknek a testén furunkulusok voltak, ezért nem lehetett karba venni etetéskor. A karba vett gyermeknél 2 hó 25 napig, a másiknál 1 hónappal tovább tartott, míg a szopó mozgás hozzákapcsolódott a cumisüveg látványához. → A szopási reakció először a tapintási-mozgási-látási ingeregyütteshez kötődik, ebből válik ki a látás. Ha az egység megbomlik, meglassul a fejlődés.

4 hónapos kortól az anya hangjával gazdagodik a feltételrendszer. 5. hónapban már önmagban is kiváltja a szopó mozgást.

A szopó mozgásra jellemző fejlődésmenet a csecsemő minden megnyilvánulására érvényes.

A viselkedés személyes színezete

További feltételként szövődik a csecsemő viselkedésébe a kapcsolat az anyával.

Th. Gouin Décarie vizsgálta:

Differenciált mosoly – a személyes színezet megbízható jele.

1-2 hét múlva már különbözőképpen reagál: anyjának azonnal mosollyal felel, idegenre vagy nem mosolyog , vagy csak bizonyos idő múltán.

Itt már megjelenik a személyhez kötött differenciálás.

Síró csecsemő, anya föléhajol, beszéddel csitítja. A 4. hónapban legalább átmenetileg megnyugszik.

Néhány héttel később: anya hangjára is abbahagyja a sírást, akkor is, amikor még nem látja.

Játéktárgy elvesztésére való reagálás feltétele, hogy tudjon manipulálni.

Az anya-gyerek kapcsolat

A megkapaszkodás

Újszülött viszonya anyjához: sajátos helyzet, melyet egyrészt a lét biztosítása, másrészt a ráutaltság határozza meg.

Az anyához való kapcsolat igénye biztonsági szükséglet, hiánya a bizonytalanság feszültsége. Anyával való kapcsolat feltétele és első mintája a felcserélhetetlennek megélt kapcsolatoknak.

Létfontosságú – nélküle az egyén elpusztulna. Szükségleti feszültség tapad hozzá: megbomlása nyugtalanságot idéz elő csecsemőben, anyában is.

Öröklött viselkedési mintái vannak, ezért anya-gyermek kapcsolat ösztönhelyzetnek tekinthető. Anya-ivadékgondozás ösztöne.

Csecsemő-megkapaszkodás ösztöne (Hermann I.).

Megkapaszkodás legfontosabb szerve a kéz; cselekvésben való megjelenése a tenyérreflex vagy fogó reflex. Születéstől 4-5 hónapig váltható ki. Watson szerint ez a reflexműködés addig tart, még a látás és a kézmozgás összerendezése el nem éri azt a szintet, melyen a gyermek valóban fogni tud.

A reflex különleges helyzetben visszatérhet (veszély, fájdalom).

Tenyérreflex szerepe (Hermann I.) : a fejlődés egy alacsonyabb fokán, az emberré válás útján az ember ősének gyereke ugyanúgy az anyába kapaszkodva töltötte élete első hónapjait, mint a majmok. Ezt alátámasztja a Moro-féle át átkarolási reflex is. A csecsemő jellegzetes tartása olyan, mint az anyja szőrzetébe kapaszkodó majomcsecsemő; a Moro-reflex megfelel az anyját átkaroló majomgyerek mozdulatainak.

Amikor az ember őse még részben fán élt, az anya csak úgy tudta csecsemőjét hordozni, ha az kapaszkodott belé. A tenyérreflex tehát éppúgy a létfenntartást szolgálta, mint a táplálkozási reflexek.

Gyerek anya nélkül

 1. Állatlélektani kísérletek tanulságai

Kísérletek: izoláció hatása a majomgyerek fejlődésére

Kísérletek műanyával

Harlow dolgozta ki a műanya helyzetet, kétféle műanyát szerkesztett.

Harlow azt a kérdést tette fel, hogy a kapaszkodást a táplálkozás vezérli, valamint a testi kontaktus szükséglete is.

Kísérlet (születés után néhány órával anyától leválasztott rézuszmajmokkal)

A majmok átlag napi 15 órát töltöttek a szőranyán, 2 órát a fémanyán, függetlenül attól, melyiktől kaptak enni.

Következtetés: a gyermek-anya kapcsolat lényeges vonása a testközelség. Ez igazolja Hermann megkapaszkodás elméletét, egyben sugallja, hogy az anyához való viszony a biztonság igényét is magában foglalja. Ezt alátámasztja: szőranyán nevelkedők viselkedése, amikor ketrecükbe játékmackót tesznek (a maci lépeget, dobol néhányat):

A szőranya tehát biztonságot is ad.

Műanyán nevelt majom, mint társ és anya

Hempergőkísérletek: minden anya-gyermek pár külön ketrecben él, ketrecek között hempergő, ahol a kicsik közösen játszanak.

Magyarázat: szőranyánál elmaradnak a leválási és leválasztási praktikák, melyek a gyereket önállóságra késztetik.

Teljes elszigeteltségben élők (6 hónapig) : reagálni is alig tud szociális ingerekre.

Részleges elszigeteltség: megtanul játszani, de játéka egyhangúbb, kevésbé változatos.

Rossz anyák lettek.

II. A szeretetkapcsolat hiánya

A II. világháború után, anyjától elszakadt gyerekek → jó egészségügyi gondozás mellett nem fejlődtek kielégítően.

R. Spitz vizsgálata: 4 gyermek csoport; mozgás, érzékelés, manipuláció, megértés, kapcsolatkészség vizsgálat.

 1. csoport lelencházi csecsemők
 2. börtönbüntetést töltő lányanya gyermekei
 3. nagyvárosi, családban élő gyermek
 4. halászfalu gyermekei

2., -3-4 csoport fejlődése egyenletes, 1 csoport (lelencházi) eleinte viszonylag jól fejlődik, az 1, év végén ijesztő hanyatlás.

Hospitalizmus: anya nélkül felnőtt gyerekek fejlődésükben elakadnak, súlyosan visszaesnek,

gyakran helyrehozhatatlan zavarok alakulnak ki.

Kórházi tartózkodás alatt is visszaeshetnek tevékenységükben, beszűkülhetnek, elsivárosulhatnak kapcsolataikban.

Anyától való elszakadás

21 gyermek fejlődését 4 éves korig követték nyomon: ekkor 1 beszélt életkorának megfelelően, 6 gyermek egyáltalán nem; 1 tudott öltözködni, 5 járni sem tanult meg!

Ha életének első időszakában a kisgyerek nem részesül anyai gondozásban, ha keveset foglalkoznak vele, nincs állandó személyes kapcsolata egy felnőtt személlyel, akkor fejlődésének nincs meg a legfőbb, az érzelmi mozgatója.

A hospitalizmus érettebb korban is megmutatkozik:

A rejtett érzelmi elhanyagolás (Bowlby)

Családban élő gyerekeknél is megfigyelték az érzelmi közönyt, elsivárosodást, rossz kapcsolatkészséget.

10-13 évesen antiszociális cselekedetet elkövetők elemzése alapján kiderült, hogy rossz alkalmazkodásuk elsősorban a gyerek és környezete közötti emocionális félreértés következménye. A “félreértés” előtörténete: anya elvárása, melynek a gyerek ritkán felel meg egészen → anya nyugtalan, elégedetlen → gyermek daccal reagál.

Anya “rosszul szereti” a gyermeket, ez oka és következménye is a kapcsolatok eltorzulásának (pl.: túl szigorú apa, lánya nem tud lázadni ellene; anyaként tudatlanul kifejlesztette lányában a lázadást az apa ellen).

Rejtett vágyak megvalósításának elvárása, kárpótlás keresés → érzelmi elhanyagoltság élménye a gyermekben.

A kiegyensúlyozott anya-gyermek viszony a harmonikus fejlődés feltétele. Nem feltétlenül a vér szerinti kapcsolat a lényeges, hanem az anya szerepét betöltő személy állandósága, azonossága. A kiegyensúlyozott anya-gyermek viszony érzelmi-kötődési biztonságot ad.

Ingerszegény élettér szeretetkapcsolattal

Danzinger és Frankl albániai vizsgálatai vizsgálata.

A csecsemőgondozás feltételei:

Szociális ingerek gazdagok.

A vizsgálat alapján e csecsemők mozgásfejlődésükben elmaradtak, a szociális kapcsolatkészség területén viszont meghaladták életkori szintjüket. → Ha az anya állandóan jelen van a gyermek életterében, akkor a súlyos akadályoztatás ellenére is hatóképesek maradnak a cselekvés érzelmi indítékai.