Az első életév: Winnicott – Klein – Mahler elméletének összehasonlítás:

Péley / Analitikus fejlődéslélektan szigorlat / 6.b. tétel

(Horváth Ferencné Lakner Magdolna)

Hogyan indul meg a személyiség fejlődése? Az első életév történései Winnicott, Klein és Mahler elméletében.

1. A három elmélet lényegének rövid összegezése

© Winnicott

A normál fejlődés, valamint a játék, a munka, a kreativitás, a művészet alapja az anya – gyermek közt kialakuló átmeneti tér = INTERSZUBJEKTÍV VALÓSÁG (megosztható, megosztott köztes, potenciális).

Érett tárgykapcsolatban a gyermek képes az anya belső világát “fogni”: ® kötődik + aktívan használni is tudja a tárgyat.

· Az Én az anya-csecsemő együttlétből differenciálódik

· Az Én integrációját az anya segíti a holding, handling, tárgynyújtás révén

¯

ösztönösen

minden nő “elég jó anya” = good enough mother

+ “elég jó környezet” (apa!)

© Klein

· A csecsemőnek veleszületett késztetései vannak ® kín átélésére képes ® szabadulni igyekszik ® PROJEKCIÓ

¯

splitting – mechanizmus ® az én megosztja magát

¯

a destruktív késztetést tartalmazó részt kivetíti egy külső tárgyra, mely életében kizárólagos szerepű = ANYAMELL

¯

rossz objektummá válik ® a perzekútoros szorongás forrásává válik

· Az én fennmaradó része az ideális objektumhoz kapcsolódik

¯

a pozitív késztetés is projektálódik ® anyamell

A csecsemő szükségleteinek megfelelő időben és módon történő kielégítése = perzekútoros szorongás távoltartása ® a objektum megerősödése, dominanciája.

A csecsemő fantáziáját a jó objektum foglalja le

¯

Kialakul: · paranoid szorongásból: veszélyérzet

· splittingből: elfojtás

· idealizációból: bizalom, jóindulat

· projektív identifikációból: empátia alapjai

© Mahler

Mahler szerint az újszülött nem tud különbséget tenni Én és nem Én között,ezért az anyával összeolvadva pszichológiai fúziót alkot.

A személyiségfejlődés ennek a fúziónak a felbomlása révén indul meg az alábbi fázisokon keresztül:

· Előkészítő fázisok:· normál autisztikus (0-1 hó): alvás – szükségletek ® teljes összeolvadás

· szimbiotikus (2-4 hó): anya + csecsemő közös, mindenható rendszere

· Alfázisok: · a testséma differenciálódása és fejlődése (6-12 hó)

· a leválás gyakorlása (12-18 hó)

· újraközeledés (18-20 hó)

· az individualitás konszolidálódása és az emocionális tárgyállandóság kezdetei (20/22-30/36 hó)

A 3. életév végére alakul ki az individuális konstelláció. Ez az anya addig megtapasztalt optimális vagy nem egészen optimális beleérző személyiségének, illetve azoknak az anyai képességeknek az eredménye, amelyekre a gyermek reagál.

 

2. A három elmélet lényegének összehasonlítása

Azonosságok

Különbségek

© A korai anya-gyermek kapcsolat meghatározó a személyiség fejlődésében

© W: anya+gy.: rendszer, a cs. csak az anyai gondoskodással együtt létezik. Fontosak az anya aktuális állapotai.

© M: anya+cs. szimbiózisa – anya-gy. duálúnió fúziója

© K: az alap tárgykapcsolat tárgyakhoz való viszonyt jelöl (anyamell – “jó” – “rossz”). Születéskor a tárgyakhoz való viszonya irreális.

 

© Mindhárom elmélet pozitív – negatív élmények dinamikáján keresztül közelíti meg az első életév történéseit.

© W: a cs. tapasztalatainak minősége meghatározó.

“Elég jó anya” Û nincs vagy nem jól van jelen.

© M: a fúzió felbomlása:

szeparációs individ. Û szimbiózis vágya ® ambivalencia

© K: anyamell: “jó” – jutalmazó Û “rossz” – üldöző

¯ ¯

libidináris törekvések Û agresszív törekvések

 

 

 

© Az Én kezdetben nem integrált (bár Klein szerint van én-kezdemény, de még irreális a tárgyakhoz való viszony). Az első év során alakulnak ki az integrált Én-funkciók alapjai.

Az Én fejlődését mindhárom elmélet az anya-cs. kapcsolat dinamikájából eredő emocionalitáshoz a cs. szubjektív érzeteinek hatásaihoz köti.

© W: az Én alakulása a testi énen alapul. Születéskor nincs Én és van! (anya “kölcsönöz”). Külső hatások alakítják: anya jelentést ad – megmunkál – illesztve tükröz. A fiziológiai állapotból indul, majd fokozatosan átmegy a kapcsolati helyzetre.

© M: a cs. nem tud különbséget tenni Én – nem Én között. Az Én az anya-cs. szimbiózis felbomlása révén alakul. Anyai gondozás ® fokozódó szenzoros tudatosság ® a libidó eltolása a belső környezetből a perifériára ® homályos észlelés: a szükségletek kielégítése kívülről jön (kb. 4 hó), de az én differenciálódása a leválás – individuáció folyamatában csak 12 hónapos korban kezdődik, és a 3. év végére fejeződik be. Az anyai self-rész segéd – énként működik.

Az első pszichofiziológiai self-élmény az autisztikus fázisban jelentkezik a gondozás révén létrejövő “örömteli” – “örömtelen” emléknyomok kapcsán.

© K: veleszületett késztetések – gyenge Én (én – kezdemény) ® képes szorongást elviselni.

Én van ® fejlődik ® a tárgyakhoz való irreális viszonyból alakul a hiteles kapcsolat a külvilággal projekciós-introjekciós folyamatok dinamizmusában. Van korai infantilis felettes én (maga az anyamell-jó-rossz), a korai ödipális konfliktus feldolgozása hozza létre.

 

© Két elmélet operál a projektív identifikáció fogalmával (W és K). A harmadik (M) nem használja a fogalmat, de az individuáció folyamatának intrapszichés történései megfeleltethetők a fogalom tartalmának. in

© W: a projektív identifikáció személyközi kapcsolaton alapuló jelenség A baba állapotai rávetülnek az anyára – anya “fogja” – illesztve tükröz – baba “fogni” tudja.

© K: az adaptáció intrapszichés történéseken keresztül alakul. Egy nem kívánatos self-rész kivetítése egy külső tárgyra-ezzel a self-résszel azonosítja a külső tárgyat.

© M: az anya-gy. szimbiózisban az anya, mint rész-tárgy libidinózus megszállás alá kerül. A csecsemő számára ő és az anya egy közös, mindenható rendszert alkotnak ezáltal.

© A korai anya-gy. kapcsolat meghatározza a személyiségjegyek alakulását, a későbbi társas kapcsolatok mintáját adja. Az első év során dől el, hogy későbbi kapcsolataiban mennyire tud a bizalomra építeni.

© W: a bizalom kiépülésének alapja a megbízható anya megtapasztalása. A másokkal egyedüllét állapotot segíti az anyai magatartás.

© M: a szimbolikus kapcsolat ideális lezajlása a bizalom alapja: anya nem ambivalens, nem parazita, kevés és kicsi konfliktus. Az individualizáció folyamatában biztos érzelmi háttér.

© K: ha az anya-gy. kapcsolat megfelelő, a csecsemő fantáziájának nagy részét a “jó” objektum foglalja le ® az idealizációból kialakul a bizalom, a projektív identifikáció révén az empátiára való képesség.

 

 

 

© Az alakuló én védelmére elhárító mechanizmusokat működtet a csecsemő.

© W: aktív védekezési minták kiépítése a deperszonalizáció ellen a relatív függetlenség időszakában.

© M: a 20-21. Hónaptól szimbolikus játékok révén vágyak, fantáziák feldolgozása (Megjegyzés:bár M. nem használja az énvédő mechanizmus fogalmát, én ezt énvédő mechanizmusnak gondolom)

© K: már a 3. Hónaptól elhárítási módok működnek. Idealizáció, omnipotens tagadás, projektív identifikáció.

© Ha sérül a korai anya-gyermek kapcsolat, a fixációs pontok jellegzetes tüneteket, szindrómákat hoznak létre. Ezek egyrészt a kapcsolati mintázatok alakulásában, másrészt az én nem megfelelő integrációjából származó állapotokban manifesztálódnak.

© W: ha az anya nincs jelen kellő én-támogatással, a csecsemő saját védekezési módokat mozgósít ® hamis self.

Traumatikus élményeknél erős, mély, integrálatlan szorongás ® pszichotikus állapotok gyökere lehet.

Adaptációs hibák túltengése ® integrálatlan self-részek ® későbbi kapcsolatok kezelésének nehézsége (mindezt csak gondolom, így konkrétan nem hangzott el, vagy én nem hallottam)

© M: a korai szimbiotikus kapcsolat konfliktusai, az anyai ambivalencia vagy parazitaság megzavarja ai individualizáció folyamatát ® későbbi kapcsolatokban nehézségek, hibás konfliktuskezelési módok, idegen helyzetben szorongás, pszichózis forrása lehet.

Ha a gyakorló fázisban az anyában erős szorongás lép fel (féltésből ered) ® túlgondozás, “rátelepedés” ® borderline, nárcisztikus személyiségzavarok.

Ha az újraközeledési krízisben nincs meg az optimális rendelkezésre állás ® gyenge én, és ennek minden vonzata.

Veszély: self-reprezentáció jó és rossz tárgyakra hasadása.

© K: Fixáció a paranoid-skizoid fázisban: bizalmatlanság, üldözéses félelmek, fokozott tárgytól való függés = dependencia, elletve ennek tagadása (“fallikus nő) ® paranoid, skizoid kórképek.

Fixáció a depresszív pozícióban: depresszív színezetű, perzekútoros üldözéses szorongások, depresszió, neurózis, pszichózis gyökere.

Ez kicsit “húzós” volt. És az a szörnyű, hogy azt sem tudom, jó lesz-e így. Ha van még valami, egészítsétek ki, belőlem ennyi bújt elő. Kívánok ovábbi kellemes időtöltést a szünet hátralévő napjaiban!

Magdi