I. Alapfogalmak

1. A személyiség, a tevékenység és a környezet kapcsolata:

Az embert környezetével összekötő pszichológiai kapcsolatok két nagy csoportja: - megismerő tevékenység

- cselekvés

A pszichológia feladata az, hogy feltárja a megismerő tevékenység és cselekvés egységének törvényszerűségeit.

A tevékenységek végrehajtása alakítja ki az egyes emberi tulajdonságokat, és ugyanakkor a már korábban kialakított tulajdonságok részt vesznek a későbbi tevékenységek lefolytatásában.

A tevékenységek által kialakított tulajdonságok együttesét egy konkrét emberre vonatkoztatva nevezzük személyiségnek. A személyiség tulajdonságai nem eleve adottak és változatlanok, hanem éppen az ember különböző tevékenységeiben formálódnak és fejlődnek.

A materialista psz tárgya az ember és környezete pontosan meadott kapcsolata, míg az idealista pszichológia tárgya a lélek, a lelki olyan elszigetelt szemlélte, amely még attól a testtől is el van választva, amely “hordozza”.

2. A megismerő tevékenység és a gondolkodás:

A megismerő tevékenység alapja az észlelés. Folyamatában az ember az érzékszervek, az agy és az idegrendszer összműködésével képes felfogni mindazokat az első és második jelzőrendszerhez tartozó ingereket, benyomásokat, melyek a környezet, a külvilág felől érkezik. Az ember és a környezet viszonyában alapvető funkciói:

a.- felfog valamit, ami objektíve adva van.

b.- megőrzés (emlékezés)

c.- értelmi feldolgozás: a megismerő tevékenység legmagasabb foka, melyet gondolkodásnak nevezünk.

Pl: egyszerű ábra felfogása: 10 mp-ig mutatják, majd le kell rajzolni

Eredmény: csak az tudta megoldani a feladatot, aki az ábrát szavakkal is meg tudta fogalmazni (2 “S” betűből áll, ezek 90 fokban el vannak forgatva, mindegyik S vége a másik S kanyarulatában helyezkedik el)

A gondolkodás 2 funkciója:

- megértés (a reális valóság és az ismeret kapcsolatának tudatosítása)

- problémák megoldása

3. A gondolkodási tevékenység meghatározása:

A gondolkodás az emberiség társadalmi-történeti gyakorlatában fejlődött ki.

- a veszélyeket csak a gondolkodás segítségével tudta megelőzni

- fegyverek, szerszámok készítése, munkavégzés

Sok kérdésre a választ közvetett, kerülő úton kell keresnünk, következtetéseket vonva le meglevő ismereteinből. Ez maga a gondolkodási tevékenység.

Rubinstein: “A gondolkodás kezdete a problémahelyzetben van”.

4. A probléma, a kérdés és a feladat értelmezése a gondolkodási tevékenység szempontjából:

Probléma: az a helyzet, amelyben bizonyos célt el akarunk érni, de a cél elérésének útja számunkra rejtve van. (pl: elveszett tárgy megtalálása, egy zár kinyitása, vmely munka elvégzése, idő beosztása… stb.)

Egy problémának lehet relatív és szubjektív jellege. Egy meghatározott kérdés, vagy feladat az egyik ember számára probléma lehet, ugyanakkor a másik számára nem az. A kérdéseket, feladatokat tehát mindig a konkrét emberrel való összefüggésükben kell néznünk, és így kell eldönteni, hogy problémáról van-e szó.

5. A problémamegoldó/produktív gondolkodás vizsgálatának módszerei:

Megközelítési módok:

1. magasabb idegműködés: kérgi foly-ok neurodinamikai törvényei állnak a háttérben

2. élmények feltárása: ezeket az emberek közvetlenül átélik, mindig konkrét emberhez vannak kötve

3.viselkedés tanulmányozása: támpontot adhat a gondolkodás tanulmányozására azzal, hogy a gondolkodással együtt járó érzelmi megnyilvánulások leolvasására lehetőséget nyújt.

4. teljesítmény vizsgálata: nem pusztán a végeredményt elemzi, hanem az egész gondolkodási folyamatot, annak minden egyes lépését

II. A problémamegoldó gondolkodás folyamatának kísérleti vizsgálata:

Megfelelő rejtvények alkalmazása lehetővé teszi a gondolkodási tevékenység hosszabb időn át tartó vizsgálatát. Az alábbi feladatokban a gondolkodás serkentését előidéző konfliktushelyzet erősen ki volt élezve.

a. kardfeladat: egy kerek, felülről üveggel ellátott dobozban centrális tengely körül egy kard mozog. A dobozon áthatol egy lyuk, amelybe egy rudat kell belehelyezni. A kard a dobozon található pöcök segítségével elmozdítható volt (A---B). Úgy tűnt, mintha a kard a fejjel díszített rudat “lenyakazná”. Konfliktushelyzetet itt az idézte elő, hogy a látszólagos tapasztalat ellentmond a tényeknek =>mozgás ideje: 100 szigma, a kard valójában a hosszabb úton jutott B-be.

b. nyúlfeladat: három egyfülű nyúl, ebből kell három kétfülűt csinálni. Konfliktushelyzet oka: hogyan lehet 3 adatból 6 adatot előállítani.

c. házfeladat: házat kell építeni azzal a feltétellel, hogy mind a négy oldalán lévő ablak dél felé nézzen. Konfliktus oka: általában a ház alakját szoktuk megváltoztatni bizonyos célok elérése érdekében, szokatlan gondolat a helyét (ti. az Északi-sarkon kell építeni).

A problémamegoldási folyamat makrostruktúrája. A gondolkodási fázisok:

Minden gondolkodási lépésnek kettős funkciója van. Az egyiket a problémamegoldás egésze határozza meg. Minden gondolkodási lépésnek a problémamegoldás egészében pontosan meghatározó jelentése van. A gondolkodási lépéseket ebben a szerepükben gondolkodási fázisoknak nevezzük. A gondolkodási fázisok együttese adja a gondolkodási folyamat makrostruktúráját.

A gondolkodási lépések másik funkcióját egy kisebb tartomány, 2-3 lépés együttese határozza meg. Ezeket gondolkodási műveleteknek nevezzük, amelyek a gondolkodási foly mikrostruktúráját alkotják.

 

Gondolkodási fázisok:

1. ténymegállapítás: a probléma adatainak vagy a megoldás menetében felismerhető bármilyen összefüggésnek a megnevezése.

Fajtái:

- spontán ténymegállapítás: a probléma adataiból, összefüggéseiből egyet megnevez anélkül, hogy a k.sz. arra a gondolkodási foly-ban a következő lépésnél építene

- tervszerű ~: a k.sz. a megoldási menetben felhasználja

- téves ~: a k.sz. valamely adatot v. összefüggést nem a tényeknek megfelelő módon állapít meg. Oka legtöbbször az, hogy az emberek gondolkodás nélkül belevetítik a problémákba addigi tapasztalataikat.

- irreális ~: a k.sz. nem a probléma adatait és összefüggéseit adja meg, hanem elhagyja a valóság talaját és fiktív, irreális adatot közöl.

- szubjektív ~: a k.sz. nem a problémáról, hanem saját személyének a problémával való kapcsolatáról tesz megjegyzést.

2. probléma módosítása: a gondolkodó ember aktivitása nem merül ki abban, hogy a probléma adatait és összefüggéseit leolvassa, hanem azon a megoldás érdekében célszerű változtatásokat is végrehajt

3. megoldási javaslat: a k.sz-ek olyan megoldásokat vetnek fel, amelyek nem bizonyulnak helyesnek. A gondolkodási menetben az utolsó megoldási javaslat az igazi megoldás.

4. kritika: az egyén az általa felvetett ténymegállapításokkal, módosításokkal, megoldási javaslatokkal kapcsolatban állást foglal.

5. mellékes mozzanatok említése: megjegyzések, amelyek látszólag nem függnek össze a problémával, de elárulják, ha a gondolkodás pillanatnyi zsákutcába futott.

6. csodálkozás, tetszés: azok a megnyilvánulások, melyek elárulják, hogy a probléma-szituáció a k.sz. számára pozitív felszólítójjelleggel rendelkezik.

7. bosszankodás: azok a megnyilvánulások, melyek elárulják, hogy a szituáció negatív felszólítójellegű.

8. kételkedés: “nem tudom” magatartás, a k.sz. vagy a probléma megoldhatóságában, v. saját képességében kételkedik.

9. munka feladása: k.sz. abbahagyja a probléma megoldását.

A ténymegállapítás és a próbálkozás egyaránt fontos lépés a probléma megoldása szempontjából. A lényeges előrehaladást azonban nem ezek, hanem a megoldási javaslatok jelentik. Ezek lehetnek helyesek v. helytelenek, éppen ezért állásfoglalást követelnek a k.sz-ektől. Az állásfoglalás a kritika formájában nyilvánul meg.

- A ténymegállapítások a gondolkodás menetében túlnyomó részben új szakasz megnyitását jelentik. A lehetséges elgondolások körének szűkítésére szolgálnak. A helyes ténymegállapítás biztosítja a megfelelő kapcsolatot az objektív valósággal.

- A kritika mindig egy előző szakaszt zár le, amennyiben valamely megállapítást elvet v. helyesel.

- A csodálkozás az új gondolkodási szakasz kezdésére jellemző, míg a kételkedés egy szakasz lezárását jelenti.

- A módosítás szintén egy biz. irányba történő elmozdulást jelent, a rá következő ténymegállapítás a helyzet tisztázását szolgálja.

A problémamegoldási folyamat mikrostruktúrája. A gondolkodási műveletek. A gondolatmenet fogalma:

Egyes gondolkodási műveletek:

1. Analízis: valamely egészet az elmélet v. gyakorlat síkján bármilyen részre bont fel. A részekre bontás után az egyes részek külön egységet alkotnak.

2. Szintézis: az a gondolkodási művelet, amely a részeket gondolatban, cselekvésben, v. mindkettőben összekapcsolja. (Az analízis és a szintézis a legalapvetőbb gondolkodási műveletek)

3. Elvonás/absztrachálás: valamely egész olyan adatát, tulajdonságát, sajátosságát emeli ki, amely nem tekinthető az egész részének, vagyis önállü egységnek.

4. Összehasonlítás: két v. több tárgy, jelenség stb. azonosságát v. különbözőségét tárja fel.

5. Elvont adatok összehasonlítása: az elvonás, az összehasonlítás és a szintézis egysége.

6. Összefüggések felfogása: két tárgy, jelenség stb. közti kapcsolatot konkrétan megnevezzük

7. Kiegészítés: valamely tárgy, jelenség, stb. ismeretében megtalálja a megnevezett relációnak megfelelő másik tárgyat, jelenséget, stb.

8. Általánosítás/generalizálás: segítségével valamely konkrét adathoz tartozó fölérendelt adatot megtaláljuk

9. Konkretizálás: segítségével a megadott általános adathoz tartozó alárendelt adatot megtaláljuk.

10. Rendezés: tárgyak, jelenségek stb. csoportjából valamely felismert v. megadott elv, szempont alapján kiválasztja a megfelelőket.

11. Analógia: két gondolkodási művelet egymás után történő alkalmazása pl: összefüggések felfogása, majd kiegészítés. Az analógia alkalmazása a többszörösen összetett gondolkodási műveletek csoportjába tartozik.

Az “irány” szerepe a problémamegoldó gondolkodásban:

- N. Ach (würzburgi iskola) szerint a feladat meghatározza a feladat végrehajtását = determináló tendencia.

- Maier szerint a problémák megoldását az új irányok megtalálása segíti elő, a megszokott irányok követése nem alkalmas problémamegoldásra.

Az irányfogalommal rokon a beállítódás. Elősegítheti, v. gátolhatja a problémák megoldását.

- Woodworth-Sells: atmoszférahatás = egyének időleges beállítódását jelenti olyan esetekben, amikor sorozatos feladatok megoldása alkalmával a megoldás alternatív lehetőségeket rejt magában. Ez a beállítódás a k.sz-eket hibás megoldásokhoz juttatta.

- M. A. Jeeves foglalkozott a gondolkodás irányultságával, ő Bartlett felfogásához csatlakozva az irányultságot a problémaszituációval hozza kapcsolatba. Szerinte a különböző problémaszituációkban megtalálhatók azok a közös vonások, amelyek irányoknak foghatók fel.

- Eliava: a beállítódásnak nemcsak negatív, hanem pozitív, a gondolkodást elősegítő szerepe is van. Ugyanakkor az ember hajlamos a korábbi beállítódásának megfelelően eljárni az új feladatok esetén is. => eszerint a beállítódás kétféle értelmezése lehetséges. A múlt tapasztalata, a begyakorlás, a tanulás, mint beállítódás akadályozhatja a gondolkodást. Ugyanakkor a feladat jellegének megfelelő beállítódás elősegíti a helyes megoldást.

- Rubinstein: szerinte a gondolkodás irányítottságát az okozza, hogy az adottból, az ismertből kiindulva kell megtalálni az elrejtett, az implicite adott, a keresett ismeretlent. Az irányítottság az adott és a keresett viszonyából fakad.

Irány: az a gondolkodási lépés v. ezek együttese, amellyel a gondolkodó ember tényleges erőfeszítést tesz a megoldás megközelítése érdekében. Ez lehet helyes v. helytelen.

A problémamegoldó gondolkodásra általában az jellemző, hogy a gondolkodó ember a lényegtelen lépésekkel is a megoldás irányába tör. Ezek azonban csak abban az esetben nevezhetők az előbbi értelemben vett iránynak, ha a megtett lépések konkrét eredménnyel is járnak.

A beállítódás nem egy irány alkalmazását jelenti, hanem lehetővé teszi több irány felvetését.

Összefoglalva:

- problémamegoldó tevékenységben a problémák megoldása különböző irányok felvetésén keresztül történik

- az irányok a probl.megoldás fázisai közül elsősorban a megoldási javaslatokkal vannak szorosabb kapcsolatban, de nem azonosak a megoldási javaslatokkal

- a helyes beállítódás az irányok felvetését nem akadályozza meg, hanem ellenkezőleg, elősegíti

- az irányok felvetése a gondolkodási műveletek segítségével történik