László János: Szerepek és szerepkonfliktusok

A szerepváltás és a szerepvesztés konfliktusa

In: Szerep, forgatókönyv, narratívum Scientia Humana Budapest, 1998, 34-35.

- szerep internalizálása: szerepek ß szerepküldők (viselkedésükkel tükrözik a személynek)

Belső szerepkonfliktus:

- személy belső késztetése « szerepküldő(k) elvárásai

- szerepattribútum: adottság, ismeret, készség amivel rendelkezni kell egy adott szerephez

- szerepalkalmatlanság: a szerep betöltéséhez nincsenek meg a szerepattribútumok

- szerepkonfliktus a szerepváltásban: az új szerephez kapcsolódó szerepelvárások összeütköznek egy régebben internalizált szereppel

"Párhuzamos" szerepváltás: ugyanazt a szerepet viseli, de a szerep teljesítési feltételei változnak

- Gouldner: kétfajta identitás à manifeszt szerep az aktuális elvárás szerint, látens szerepben a korábbi szerepelvárásokkal azonosul ("kozmopolita" identitás) à meddig képes fenntartani a régi szerepet magában?

Szukcesszív szerepváltás: à a személy beleegyezésével történő változás

- identitás megváltozását feltételezi

- új szociális identitás à új szerep (de önmagában megőrzi a régit)

- a személy törekszik az új szerep felvételére, de a környezet még nem fogadja el az új identitást

- lineáris átmeneti státuszsorozatok - életkori pozíciók, hivatali előrejutás / szabálytalan szerepváltás

- szereptávolítás: távolság növelése a régi szereptől, és az új szerep fokozatos elfoglalása

- Merton: anticipatórikus szocializáció - új pozíció elővételezése és fokozatos áthelyeződés

- E. Goffman: körhintán a 8 éves kisfiú à bohóckodik

à marginális helyzet: kortársak paradox elvárásai à se nem infantilis, se túl felnőtteskedő (tiltják az alacsonyabb pozíciót, de a magasabbat még nem engedik)

- beavatási rítusok: változás hangsúlyozása az új szerep felvételét segíti

- belső szerepkonfliktus oka lehet: úgy kerül az új pozícióba, hogy még nem felkészült (~szerepalkalmatlanság) à pl iskolaéretlen gyerek

- lineáris átmeneti státussorozatok:

- emelkedő ág: sietteti az új pozíció beépítését, de a környezet még nem fogadja el pl. serdülőkor

- ereszkedő ág: késlelteti az új szerepet, bár a külvilág már az alapján várja el a viselkedését pl. nyugdíjazás

Véletlen szerepváltozások: öndefinícióban nagy jelentőségű szerepek változása à szerepkonfliktus

- foglalkozási szerepek: (Erikson)

- korai zárás: korai és erőszakolt hivatásválasztás (moratórium elkerülése) pályaválasztás identitáskrízise, önmegvalósítási törekvések félbeszakítása à felnőttkori éneredetű szerepkonfliktus à ellentmondó tendenciák kirekesztése az énképből

- hosszúra nyúlt moratórium: nem kötelezi el magát egyik hivatás mellett sem

- felnőttidentitás bizonytalansága: énerő csökkenése

- Henrik-példa: viselkedés elvárása az aktuális és a korábbi szerepek beintegrálásával

- kardnyelő-példa: nyilvánosságra kerül a személy korábbi identitása à környezet a korábbi szerepet integrálja az új szociális identitásban

Szerepvesztés: à kényszerítő körülmények miatti változás

- együtt jár az új szerep kialakulásával (konfliktus: az új szerepben nincsen tér a régi identitás tulajdonságainak kibontakoztatásához)

- identitásvesztés: egy lényeges támpont leválik, ami fontos volt a szerepintegráció szempontjából à új szerep, "szerepvesztett ember"-szerep

- a személy identitása nem változik a szociális identitás változása után à negatív attitűdök az új szereppel szemben, a szerepküldők által elvárt viselkedést nem akarja / tudja teljesíteni

- betegség mint ideiglenes szerepvesztés à nem hajlandó belenyugodni, kimászik az ágyból stb nem vesz tudomást az új betegszerepről

- visszavonhatatlan fizikai károsodás, mint végleges szerepvesztés

- énidentitás fontossága: ugyanúgy képes motiválni, mint a szerepelvárások késztetései

- a szociális identitás és az énidentitás közötti fáziseltolódás: belső szerepkonfliktus, durvább esetben patológiásà kommunikációt veszélyezteti, nagyzásos téveszme

- az énidentitás egésze az interakcióban mindig megerősítést nyer à szerepviselkedésre vonatkozó kiindulópont

à centrális elemek: név, nem, kor, származás à felnőtt élettevékenység alapja, súlyos konfliktus, ha sérül

à nincs identitás-alap: nem tud hogyan reagálni a helyzetekre, az új szerepek ellentmondanak egymásnak és az énjének

- Moliè re: éneredetű szerepkonfliktusok à a szerepviselkedés az én teljesítménye