Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (Párbeszéd Könyvek, 1994)

(29-55.old + példák)

1., Az analízis tárgya = az én elhárító működései

a., az én és az analitikus módszer viszonya

à az analitikus feladata a tudattalan tudatosítása (egyenlő mértékben kell az ösztönénre, az énre és a felettes énre figyelnie!)

- alapszabály (az analitikus terápiában): a szabad asszociáció betartása

- viszont az éninstanciák különbözőképpen reagálnak az analízisre (különböző az ellenállásuk), és különbözőképpen reagálnak az analízisre

à pl. az analitikus munkája az ösztönénből felfelé törekvő tendenciát erősíti à ösztönén-impulzusok tudatosulni akarnak à számukra felszabadító

- ellentétben az énnel és a felettes énnel, amelyek fenyegetésnek érzik ezt à azon vannak, hogy féken tartsák az ösztönéletet à az elfojtások és a kompromisszumképződmények összhangban vannak az énnel!

tehát az én viszonya az analízishez:

1: önmegfigyelés: az analitikussal szövetkezve képet ad a többi énhatóságról

2: ellentétes is, mivel megbízhatatlan, és bizonyos tényeket elutasít

3: az analízis tárgya, a tudattalan elhárító működések miatt

b., ellenállás képében megjelenő ösztönelhárítás

à én aktivizálódása az analízisben: ellenáll a betörni készülő ösztönénnek (ami tudatosulni akar) à analízissel szembeni aktív ellenállás à analitikussal szembeni aktív ellenállás

- ezeknek az ellenállásoknak az analízise által megfigyelhetőek + tudatosíthatóak az én elhárító műveletei

c., az érzelmek elhárítása

- az én az ösztönén-impulzusokhoz kapcsolódó affektusokat is elhárítja

à affektusok: à szexuális vágyhoz kapcsolódó: szeretet, vágyakozás, féltékenység, sértődés, fájdalom, szomorúság

à agresszióhoz: gyűlölet, harag, düh

- az elhárításkor az affektusoknak alá kell vetniük magukat az én rendszabályozásának à átalakulás

- egy bizonyos énnek csak korlátozott mennyiségű elhárító intézkedése van à életkortól és az én specifikus struktúrájától függően válogat ezek között

d., folyamatos elhárítás

- Wilhelm Reich féle karakterpáncél à eredeti helyzetről levált elhárító folyamatok maradványai, amik állandó jellemvonássá léptek elő (pl. merev testtartás, kényszeredett mosoly, megvető, ironikus, arrogáns viselkedés)

- ezek, mivel már leváltak az eredeti helyzetről, nem sokat mondanak

e., tünetképzés

tünet = kompromisszumképződmény, az én állandóan egy speciális védekezési módot használ egy speciális ösztönigény ellen

- pl. elfojtás à hisztéria

- kizárja a szexuális impulzusok képzeletbeli reprezentánsait à szabad asszociáció: kiküszöböli az én ellenállását működésbe hozó asszociációkat à csak űrt érez a tudatában

- pl. izoláció à kényszerneurózis

- az ösztönimpulzusokat kiemeli a környezetükből à beszél, de nincs kapcsolat az asszociáció, képzelet és affektus közt à értelmetlen asszociációk

f., az analitikus technika + az ösztönökkel és affektusokkal szembeni védekezés

- Gyermekanalízis! -

- gyermekanalízis: fontos az ösztönnel és az affektussal szembeni védekezés közti párhuzam

à mivel nincsen szabad asszociáció

- viszont van: álom, ábrándozás, játék, fantáziaműködés, rajz stb.

- sok információ az ösztönénről, de kevés a gyermeki énről

- Melanie Klein: játéktechnika, miszerint a gyermek játéka megfelel a szabad asszociációnak

à játék megszakadása: gátlás az asszociációk folyamatában stb.

(A. F. szerint a játéktechnika nem elégséges)

- a gyermek indulatainak megfigyelése: rendes körülmények között a gyermekek érzelmei őszinték, sajátos érzelmekkel reagálnak bizonyos eseményekre (csokit kapà örül, elveszik a kisautótà dühös stb.)

- van amikor az elvárthoz képest egész más érzelmet mutat à valami miatt átalakult az affektus (pl. túlzott gyengédség féltékenység helyett) à árulkodik a gyermeki én által használt elhárító mechanizmusokról

- fontos, hogy független lehet az analitikus a gyerek együttműködésétől, mert a gyereket elárulják az érzelmei (akarata ellenére)

- eset: kisfiú à kasztrációs szorongás à egyenruhát húz és felfegyverkezik (agresszivitásba fordítja a szorongást)

- eset 2: kislány à elfojtja az öccse iránti péniszirigységet à arról fantáziál, az irigység helyett, hogy ő egy varázsló, aki megváltoztathatja a világot à az irigységet a feltételezett testi hiány miatt, a "mágikus erővel" leplezte (elkerüli a feltételezett kisebbrendűséggel való szembesülést)

fontos!: az ösztönén megértése à az affektusokkal szembeni ellenállás és elhárítás tudatosításán keresztül

2., Az elhárító mechanizmusok

a., A pszichoanalitikus elmélet és az elhárító mechanizmusok

- elhárítás-kifejezés: először 1894-ben, Freud: Az elhárítás neuropszichózisai

à az én számára elviselhetetlen képzetek és affektusok elleni harc módjainak gyűjtőneve

(à később felcseréli az elfojtással, de a két fogalom nem fedi egymást)

- nem csak az elfojtás, hanem más mechanizmusok is védik az ént, sőt az elfojtásnak nincs nagyobb szerepe, mint másnak.

- a pszichoanalízisben leírt 9 elhárító mechanizmus: regresszió, elfojtás, reakcióképzés, izoláció, meg nem történtté tétel, projekció, introjekció, önmaga ellen fordítás, ellentétbe fordítás) + 1 szublimáció = ösztöncélok áthelyezése (normalitás tanulmányozásához tartozik)

b., egyedi esetekben, különböző mechanizmusokkal elért eredmények összehasonlítása

eset: - nő, sok fiú és lánytestvér (középső gyerek: szendvics)

- gyermekkor à péniszirigység + anyára való folytonos féltékenység a terhességek miatt

à anya iránti ellenségesség à fél, h elveszti az anyja szeretetét à kívülre helyezi a gyűlöletet (egy nő, akit gyűlöl) à eltolás

- távoli a gyűlölet tárgya: kisebb bűntudat à nem elég, még kell elhárítani

- befelé fordítja a gyűlöletet, mert már nem elég az eltolás à önvád, kisebbrendűségi érzés

- saját akarat alávetése másoknak, saját érdek ellen való cselekvés, mazochisztikus hajlamok, depresszív hajlam

- még mindig nem elég à projekció à nem ő gyűlöli a nőket, hanem a nők gyűlölik őt

- folyamatos szorongás à viszont sikerül fenntartania az elképzelést, h szereti az anyját, de megveti saját magát

- u.azokat a szenvedéseket rója ki magára, amiket az anyjától várt (elveszti a szeretve levés érzését a projekció miatt)

- az eset a hisztéria oldaláról:

- péniszirigységből eredő gyűlölet à elfojtás à kitörlődik a tudatból à a gyűlölethez és a péniszirigységhez kapcsolódó impulzusok à testi tünetekké válhatnak

- fóbia: problémát okozó helyzetek kerülése à védekezés az eredeti konfliktus ellen

- az eset a kényszerneurózis oldaláról:

- anya iránti gyűlölet + péniszirigység elfojtása à én reakcióképez à biztosítja magát a visszatérés ellen à túlzott gyengédség a gyűlölet helyett, túlzott önzetlenség az irigység helyett

- kényszeres ceremóniák: agresszív kitörésektől óv

- túlzott erkölcsi előírások: szexuális impulzusok fékezése

elfojtás és egyebek:

- gyerek: elfojtás megfosztja az érzelmi élet egy része feletti uralkodástól

- aktivitást felemészti az elfojtásra szánt energia à más élettevékenységek gátlása az energiaveszteség miatt

- csak az elfojtás által előidézett neurózis miatt szenved (az énje ép marad)

- ha az én elfojtást alkalmaz à tünetképződés tehermentesíti a konfliktusok kezelésének feladata alól à ha más mechanizmust alkalmaz, akkor meg kell küzdenie a problémával

- eset:

- nő: koragyermekkorban apa iránti péniszirigység à péniszleharapási szexuális fantáziák

à elfojtja a fantáziát, helyette idegenkedés a harapástól à hisztériás undorérzés

- az apa iránti agressziót eltolja : elégedettség, igénytelenség

- elfojtás: egyedülállóan magas hatásfok à csak egy ízben lép működésbe, nagy dolgokkal is elbánik ß ellentétben: a többi elhárító működés újra és újra működésbe lép, ha az ösztönenergia kiújul

à veszélyes: az éntől való disszociáció miatt visszavonódhat a tudatosság az ösztönélet és az érzelmi élet egész területeiről à személyiség integritásával mi lesz? à kompromisszumképzés, neurózis

VIZSGÁN nagyon fontos!:

c., időrendi besorolás javaslata: - mi határozza meg, hogy az én milyen mechanizmust választ? à

- elfojtás: szexuális vágyak legyőzése

- más elhárítások: agresszió ellen / vagy befejezik amit az elfojtás elkezdett / segítenek, ha az elfojtás kudarcot vall

- egyéb lehetőség: minden elhárító mech. egy bizonyos egyedi ösztönkésztetésre alakul ki à gyermeki fejlődés speciális fázisai (időrend)

- lehet hogy a szervezettség előtt és után más elhárító mechanizmusokat használ az én

(S.Freud + Kernberg hipotézise)

- elfojtás: egy képzet távoltartása a tudatos éntől à addig nincs elfojtás, amíg az én és az ösztönén egyben van

- projekció, introjekció: én és külvilág megkülönböztetését feltételezik

- szublimáció: ösztöncél magasabb szociális értékkel összhangban álló célokra való áthelyezése à felettes én megléte!, értékek ismerete!, elfogadása!

- elfojtás és szublimáció viszonylag sokáig nem alkalmazhatók

- regresszió, megfordítás, önmaga ellen fordítás: függetlenek a lelki struktúra fázisától, egyidősek az ösztönök és a gátló tényezők konfliktusával (legkorábbiak)

- nem stimmel az elmélettel: legkorábban megfigyelhető tünetek: hisztériás tünetek (à elfojtás?)

- egy szóval, a lelki folyamatok kronológiája még mindig homályos à vitatott a felettes én kialakulásának ideje

à egy szóval juhé, még megoldatlan a kérdés

 

 

 

 

3., az elhárító folyamatok igazodása a szorongáshoz és a veszélyforráshoz à betörni akaró ösztönök veszélye

A., Ösztönökkel szembeni védekezés motívumai

a., felettesén-szorongás à felnőtt neurózis

- a felettes én tiltakozik biz. vágyak tudatosulása ellen à én behódol, felveszi a harcot az ösztönnel

- az én az ösztönt csak azért tartja veszélyesnek, mert a felettes én megtiltja à én fél a felettes éntől + meg akarja őrizni a jó viszonyt

- felettes én: irreális, lelki egészséggel nem összeegyeztethető követelések à én behódol, a felettes én eszköze lesz + örömképtelen

- felnőtt analízis: nagy figyelem a felettes énre à hatalma csökkentése / megszüntetése

à nevelők: kerüljék el, hogy a gyereknek túl szigorú legyen a felettes énje (ösztönök iránti tolerancia + emberi gyarlóság)

- gyerek agresszivitásának külvilágba való levezetése

b., objektív szorongás a gyermekek neurózisában

- a felettes én ugye nem nélkülözhető, ha neurózisról van szó à ösztönös impulzusok lehasítása, hogy ne kerüljenek szembe a tiltással

à a nevelő megtiltotta az ösztön kielégítését à büntetést vonna maga után

- gyermeki én: azért fél az ösztönöktől, mert fél a külvilágtól (külvilág=nevelő) à objektív szorongás

à fóbiák, neurotikus tünetek stb. az objektív szorongás miatt à elhárító mechanizmusok a szorongás miatt lépnek működésbe

- "manapság": indokolatlan mértékű obj. szorongás à pedig pl. a kasztrációs fenyegetés és ezek idejétmúltak, mint büntetések à az ősrégi büntetésektől való félelmet kell elkerülni a gyereknél

- nem célszerű tehát azt mondani, hogy "majd jön az apu és levágja"

c., ösztönszorongás à félelem az ösztönök erejétől

- a realitáselv megjelenésekor az én idegen terület lesz az ösztönöknek

- ez a konfliktus eltörpül a felettes én és a külvilág küzdelme mellett

- néma ellenségesség à szorongás à egész énorganizáció veszélye

- ugyanolyan, mint az objektív szorongás, csak az ösztönök erejétől fél (belső) à elhárító mechanizmusok

B., az ösztönelhárítás további motívumai

- tehát 3 motívum: felettesén-szorongás, objektív szorongás, ösztönszorongás

- én szintézis iránti szükséglete à impulzusok harmóniájára való igény à energiamennyiség határozza meg, hogy pl. aktív lesz-e vagy passzív

- az ösztön mégis kielégül à először kellemes, de aztán bűntudat, félelem a büntetéstől

C., az érzelmek elhárításának motívumai

- ugyanazok az okok, mint az ösztönökkel szembeni védekezésnél à nem csak az ösztönt, a vele asszociáló érzelmeket is el kell hárítani

- az érzelem lehet kínos is (ellentétben az ösztönnel, ami mindig élvezetes) à élvezetes érzelmek elfogadása, kínossal szembeni védekezés à örömelvnek megfelelő szelekció

E., pszichoanalitikus terápiát érintő megfontolások

- elhárító folyamatok: képet adnak az analitikus terápia támadáspontjairól

- elhárított ösztönimpulzusok a tudatba kerültnek à én és ösztönén megegyezésre kell h jussanak.

- ha: az ösztönnel szembeni védekezés motívuma a felettes éntől való szorongás: különböző instanciák egyezségre kell h jussanak.

à identifikációkon keresztül a felettes én magyarázhatóbb lesz

à csökken a tőle való félelem

à tovább már nem kell alkalmazni a patológiához vezető elhárítást

- ha: gyermekkori neurózis (objektív szorongás miatt) à szülőket kéne befolyásolni!

- az is kiderülhet, hogy a szorongás egy valós de rég elmúlt helyzet miatt van

à én felismeri, h már nincs fenyegetve (csak torz elképzelés volt a realitásról)

- ha: az én az érzéssel szemben, a kín elkerüléséért alkalmaz elhárítást: a gyermeknek egyre nagyobb kín elkerülését kell megtanulnia elhárítás nélkül (nevelés!)

- pszichózis: olyan patológiás állapot, ami kedvezőtlenül reagál az analízisre

- az ösztönök ereje által mozgósított elhárítás à az én védtelen maradhat, ha a védekezés megszűnik de az ösztönök ereje nem csökken

- a páciens azért hárít, mert fél az ösztönei erejétől à én félelme, h elárasztja az ösztönén (megerősítést vár)

à ha az analízisben az ösztönén-tartalmak tudatosítása erősíti az ént akkor terápiás sikereket lehet elérni

à ha viszont csak az én védekezése gyengül, a patológia súlyosbodhat

 

PÉLDÁK à objektív kín és objektív veszély elkerülésére

a., tagadás a fantáziában

- Kis Hans, a harapós à állatfóbia

- Ödipusz-komplexus à féltékenység + agresszió az apával à objektív szorongás mint kasztrációs szorongás (fél az ösztönöktől + az apától) à a szorongást eltolja egy állatra + orális regresszió regresszió à harapás

- megoldás: az egész dolog visszafejtése, odáig, hogy megmagyarázni neki, hogy ne féljen a kasztrációtól, mert nincs valós alapja

b., tagadás szóban és tettben:

- tagadás: nem csak fantázia területén à realitás tagadása: fantáziajátékok

- felnőttek: realitás tagadása a gyermekekkel szemben à "nagyfiú", "mint az apja"…

- vigasztalás: "nincs semmi baj…" à tagadás à gyerek is tagad (sztereotip frázisok) à "mama mindjárt visszajön"-effektus

- esetleg: nemiszerv-akrobatikás péniszirigy kislány (könnyfakasztó! J ) à a kislány félrehívja a gyerekeket, hogy mindjárt mutat nekik valamit, aztán felhúzza a szoknyáját à nemlétező szerv mutogatásának kényszere à gyerekek sírva fakadnak, mert sose mutat semmit

c., énszűkítés:

- kín à énszűkítés

- eset: táncos kislány + vele azonos vezetéknevű táncos fiúcska (visszautasítja a kislányt à nem táncol többet soha)

à intellektuális fejlődést választja à elismerés kivívása más úton

d., azonosulás az agresszorral

- grimaszoló kisfiú à a tanár bosszús arcképét "utánozza" a tic à szorongásán a tanár önkéntelen utánzásával próbál úrrá lenni

- felettes én építése + ha én vagyok ő, akkor már nem fenyegethet + befolyásom van a helyzetre, ha én vagyok az agresszor

e., az altruizmus egy fajtája

- fiatal nevelőnő à szép ruhák, sok gyerek (gyermekálmok)

à nem valósítható meg, ő a legkisebb à szigorú felettes én

à megakadályozza a vágyak kielégülését à mások gyermekeinek szenteli magát (altruista), mert nincs gyereke!

à felettes én letiltja a gyermeki álmok teljesülését