ARCHAIKUS SZEMÉLYISÉGELMÉLETEK, ALKATI ÉS PSZICHOLÓGIAI TIPOLÓGIÁK

Viselkedésközpontú személyiségelméletek

A típusfogalom diadalútja

A tipológiai gondolkodás a tudományban

A tipológiai gondolkodás a tudományban

Hippokratész vérmérsékleti tipológiája

Hippokratész nagy mértékben támaszkodik Empedoklész tanítására: az emberi test, mint minden a világon, a négy alapelemnek a keveréke:

Az egészséges embert a négy elem arányos megoszlása jellemzi.

Az alkattanok, avagy a testi tipológiák

Hipporateszi-Galenusi típustan

Hippokratész tanát félezer év elteltével egy római orvos, Claudius Galenus fejlesztette tovább:

A szangvinikus vérmérsékletű ember

A kolerikus alkat

A melankolikus alkat

A flegmatikus alkat

 • derűlátó / bizakodó
 • Egész megjelenéséből életkedv árad
 • húsos, egészséges arcszínű
 • gyors mozgású és felfogású
 • könnyen felindul
 • hamar lecsillapodik (szalmaláng természet)
 • kedélyes, közlékeny, barátságos

 • Ingerlékeny / lobbanékony
 • Külsejéről tetterő sugárzik
 • arcszíne sárgás, epés, tekintete nyílt, testtartása határozott
 • érzelmi reakciói tartósak, bár szintén gyorsak
 • indulatai erőteljesek, gyakran elragadják

 • Lehangolt / szomorú
 • Arckifejezése gondterhelt
 • külseje törékeny
 • mozdulataiból hiányzik az élénkség
 • érzelemi lassan és nehezen fejlődnek ki, de nagy erősségig fokozódhatnak
 • ként a negatív érzései tartósak (bánat, levertség, szomorúság)
 • ingadozó, határozatlan, nehezen szánja el magát döntésre

 • nyugodt / közönyös
 • megjelenése, tekintete, beszédmodora kifejezéstelen, jellegtelen
 • mozgása lomha
 • érzelmei nagyon lassan fejlődnek ki
 • egykedvű, higgadt, kiegyensúlyozott, nyugodt
 • nehezen hozható ki a sodrából

E tipológia képviselői szerint ugyanazok az élettani sajátosságok határozzák meg a vérmérsékletet és a vele összefüggő lelki tulajdonságokat, mint a testalkatot.Mindenki meghatározott alkattal születik, a nedveknek jellemző keveredésével ® a vérmérséklet, illetve annak tipikus vonásai veleszületett adottságok.

A vérmérséklet típusos jegyei csak a reagálás-viselkedés formájáról, módjáról, stílusáról adnak felvilágosítást, az értelmi teljesítőképesség színvonaláról és az erkölcsi karakterről semmit nem mondanak.

Ernst Kretschmer temperamentumtípusai

A ‘20-as, ‘30-as évek a tipológiai gondolkodás virágkorát jelentik az európai pszichológiában, magára valamit is adó pszichológus újabb típustannal állt elő.

Ernst Kretschmer (1888-1964) német pszichiáter hozzájárulása az alkatelmélethez elmegyógyintézetben ápolt pszichotikusok vizsgálatából nőtt ki. ”Körperbau und Charakter” (1921) c. munkájában három alapvető testalkati típust írt le, s azt igyekezett igazolni, hogy ezek bizonyos elmebetegségeknél gyakoribbak.

Testalkat és temperamentum

Temperamentum = egyedi személyiségre általánosan jellemző affektív tónus, mely két tényezőre bontható:

- ingerelhetőség

érzékenység / pszichesztézia: érzékeny - tompa

kedély / diatetika: derű - szomorúság

- késztetés / pszichés tempó

értelmi felfogás

intellektuális teljesítmény

pszichomotilitás

Az affektivitás magában foglalja annak humorális-idegi alapjait, ebből adódik az összefüggés a temperamentum és a testalkat, azaz a személyiség testi és lelki sajátosságai között.

Temperamentum = a szervezet egészének összefüggő affektív, vegetatív, humorális és morfológiai adottságainak összessége.

A piknikus alkat

A leptoszom alkat

Atletikus alkat

 • zömökek, végtagjaik rövidek, kerekded, jól táplált külsejűek
 • arcszínük élénk, csontozatuk gyengébb, izomzatuk lágy, zsírpárnák a nyakon, az arcon, a törzsön
 • hordóforma törzs (csapott váll, széles has)

 • henger alakú törzs, hosszú, keskeny mellkas, keskeny váll
 • végtagjaik, nyakuk hosszú
 • csontjaik, izomzatuk és bőrük gyenge, finom és vékony
 • orruk hosszú és éles vonalú, állkapcsuk kevésbé fejlett
 • bőrszínük fakó
 • végtagjaik hosszúak, válluk széles és izmos, csípőjük keskeny, lábuk vékony
 • csontozatuk erőteljes, bőrük rugalmas és zsírszegény, izomzatuk erős
 • erős, magas nyak, nyers, magas ívű fej
 •  

  Alkat, temperamentum és elmebántalom

  Alkat

  Piknikus

  Leptoszom

  Atletikus

  Elmebántalom

  PMD

  Skizofrénia

  epilepszia

  Vérmérséklet

  Ciklotim

  Skizotim

  Viszkózus

  Alkati jellemzők

  Legömbölyített formák, rövid végtagok, gyér szőrzet

  Sovány, keskeny váll, hosszú végtagok, kicsi fej

  Széles, izmos váll, erős csontozat, erezett végtagok

  Pszichés tulajdonságok

  Vidám, kényelmes, nyitott, gyakorlatias

  Zárt, autonóm élet, bizalmatlan, hűvös, merev

  Lassú, nyugodt, megbízható, katonás

  Alkat és temperamentum

   

  Ciklotim

  Skizotim

  Viszkózus

  Érzékenység és kedély

  Diatetikus arány emelkedett (derűs)/ depresszív (szomorú)

  Pszichesztéziás arány érzékeny/hűvös

  Robbanékony és flegmatikus között

  Pszichés tempó

  Ívelő vérmérsékleti görbe: a mozgékony/ kényelmes

  Ugrásokkal tarkított vérmérséklezi görbe, alternatív gondolkodási és érzésmód

  Stabil vérmérsékleti görbe

  Pszichomotolitás

  Ingerhez szabott, kerek, természetes, lágy

  Gyakran inger inadekvát, visszafogott, béna, zárt, merev

  Ingerhez szabott, lassú, kimért, nehézkes

  Rokon alkati típus

  piknikus

  leptoszom

  atletikus

   

  A normális változatok és betegek között kontinuum van

  Nemcsak a testalkat magyarázza a személyiséget, hanem mindkettőnek magyarázó pólusai a szélsőséges, patológiás típusok.

  Vizsgálati személyeit elmebetegek jelentették, nem vette figyelembe életkori sajátosságaikat.

  Munkájának morfológiai oldala nem volt megfelelően kidolgozva

  Sheldon tipológiája

  Az amerikai Wlliam Herbert Sheldon (1899-1977) - William James keresztfia - a chicagói egyetemen végezte tanulmányait, majd két évet töltött Európában: tanult Jungtól, meglátogatta Freudot és Kretschmert is.

  Elmélete nagy mértékben rokonítható Kretschmer típusaival, típusalkotási eljárásában mégis figyelemre méltóak a különbségek:

  Sheldon módszertana

  vérmérséklettel foglalkozott: 700 tulajdonságból álló lista ® logikai elemzés, összehasonlítás nyomán 50-re szükítette ® kísérleti személyeit minösítette e tulajdonságok mentén ® a temperamentum sajátosságait tesztek és interjúk segítségével azonosították, objektiválták és egy 7-fokú skálán osztályozták.

  minden szóban forgó vonást mindegyik másikkal összevetette és együttjárásuk (korrelációjuk) mértékét kiszámította ® a vizsgálatok eredményeként megállapította, hogy a tulajdonságok három típus körül rendezödnek:

  viszcerotonia

  szomatotonia

  cerebrotonia

  ezt követöen az emberi test (kb. 4000 fotó alapján), részeit szintén aprólékosan elemezte (18 antropometriai mutató mentén): az eljárás eredményeképp minden egyes személyt három számértékkel jelöltek egy hétfokú skálán - pl. 7-1-1 = szélsőségesen endomorf, míg a másik két összetevö minimális, vagy 4-4-4 = mindhárom érték a skálák középpontján van. (tkp. az összetevoket folyamatos változónak tekintették, amelyek a különbözö fizikumban különbözö mértékben szerepelnek.)

  hasonló számítások útján jutott el a morfológiai típusokhoz, az ún. szomatotípushoz:

  endomorf

  mezomord

  ektomorf

  a vérmérsékleti és a morfológiai típusjegyek közötti korreláció-számítás nyomán írta le a közöttük lévö tipikus megfeleléseket (a korrelációs együttható értéke 0,8 fölött volt).

  Sheldon által kezelt további változók

  A szomatotípus (állandóságát tételezte fel) mellett több másodlagos változót is kezelt Sheldon:

  diszplázia: az összetevőknek a különböző testtájakon való egyenlőtlen megjelenése

  hermafroditizmus: a fizikum biszexualitása

  textura: testalkat finomsága-durvasága

  szőrösség: a szőrrel való borítottság

  Sheldon megközelítése rendkívül árnyalt: az öröklés, a kóros jegyek, az endokrin működés és az alkat-vérmérséklet közötti összefüggéseket egyaránt kezelte.

  Sheldon elképezése szerint a testalkat és a vérmérséklet között az embriológia teremti meg a kapcsolatot. (kérdés - a testalkat és a temperamentum közötti viszony veleszületett-e, avagy a tapasztalatok hatására később fejődik ki?)

  Endomorfia

  Viszcerotonia

  • Endoderma - belső csíralemez fejlettsége
  • hasi emésztőszervek nagyok és erősek
  • lágy lekerekítettség relatív túlsúlya

  Test általános ellazultsága, kényelemszeretet, oldottság, alvásszeretet

  szívesen vesz részt társas összejöveteleken, extravertált

  lassú reagálás

  türelmes, érzelmeit könnyen kifejezi, szociabilis, kiegyensúlyozott étkezés okozta élvezet jellemzi

  Mezomorfia

  Szomatotonia

  • mezoderma - középső csíralemez
  • izom, csont, kötőszövet relatív túlsúlya
  • fizikuma erős, kemény, szemre szögletes
  • a csont és az izom kidomborodik, a bőr az alatta fekvő kötőszövet miatt feszes

  Aktív, energikus, hozzászokott a testmozgáshoz, érzéketlen a fáradtságra, életkorát meghaladó érettség, magabiztosság

  magabiztosan jár, hangosan beszél, támadóan viselkedik, kockázatvállaló

  dominanciára tör, rámenős, a tettek embere, aki a jelennek él

  Ektomorfia

  Cerebrotonia

  • Ektoderma - külső csíralemez
  • finoman metszett vonalak és törékenység viszonylagos túlsúlya
  • tömegéhez képest legnagyobb a testfelszínük, így őket éri a legtöbb külvilági ingerhatás
  • testükhöz képest a legnagyobb aggyal is ők rendelkeznek

  Introvertáltak, érzelmek kifejezéséét erős gátlási kontroll alatt tartják

  képtelenek ”elengedni” magukat, társaságban visszahúzódóak, az egyedüllétet keresik

  érzékenyek a zajokra, zavaró hatásokra, szorongóak, gyorsan reagálnak

   

  Sheldon elméletének hozadéka

  Mivel a csíralemezekkel operál, vegyes típusokat is megenged, hisz a három csíralemez együtt is lehet fejlett.

  Noha alkati besorolását finomította, a temperamentumra vonatkozóan nincsenek mért adatai, ahogy ezt napjaink személyiség-lélektana elvárná: tulajdonságlistákkal dolgozik, ezt rendeli a vizsgált személyekhez.

  Kritikusai úgy találták, hogy a korrelációk túl magasak, így eredményeiről azt feltételezték, hogy hibásak ® a további kutatások enyhébb korrelációkat eredményeztek, de sheldonnak a testtípusra és a temperamentum közötti kapcsolatra vonatkozó hipotézise igazolást nyert.

  Miután a kritikák továbbra is folytatódtak, sheldon érdeklődése a numizmatika felé fordult (kifejlesztett egy érmeosztályozó skálát).

  Erich és Walter Jaensch tipológiája

  Erich Jaensch (1883-1940) marburgi német professzor, akinek munkássága a látás és tér reprezentációjának kutatására irányult. 1925-ben kezdett el a típus-alkotással foglalkozni, amely tisztán pszichológiai tipológia: lelki működések szerveződéséhez kerestek biológiai megfelelőket.

  Típusalkotásuk kiindulópontja az eidetikus látás = utóképszerűen éles, részletes emlékképek megléte:

  élénk eidetikus képeiket képesek akaratlagos kontroll alá helyezni, s mozgékony szellemiség jellemzi őket = B-típus /bazedov-típus, amely - a testvérével tett közös megállapításuk szerint - a pajzsmirigy fokozott működéséhez kapcsolódik.

  Ellenőrizhetetlen utóképű, merev gondolkodású személyek = T-típus/tetanoid-típus, amely a mellékpajzsmirigy fokozott működésével kapcsolatos.

  Jaensch a fasiszta propaganda keretében integratív típusát az északi - felsőbbrendű - emberfajta jellemzőjévé emeli, s szembeállítja vele a fegyelmezetlen, szentimentális ”ellentípust” (Gegentype).

  C. G. Jung funkcionális típustana

  Jung Kretschmer és Jaensch munkásságával egy időben dolgozza ki funkcionális típustanát, amelynek előzményét jelentette:

  Schiller költészet-esztétikai munkájában leírt két szemben álló művésztípus: naiv alkotó - ösztönös, és a szentimentális alkotó - fokozott tudatosság.

  Nietzsche a tragédia eredetével foglalkozva szembeállítja Apollót és Dionüszoszt - szemlélet, értelem, erkölcs, szellem vs. akarat, ösztön, vitalitás és élet

  Jung megfelelést látott a naív-apollói és a szentimentális-dionüszoszi típusok között, s úgy jellemezte őket, az egész lelki élet energiáját adó libidó az objektumra, a külvilágra (extravertált), illetve a szubjektumra, a belső világra (introvertált) irányul.

  Az introvertált absztrahálóan viszonyul a tárgyhoz; tulajdonképpen mindig arra törekszik, hogy elvonja belőle a libidót... ezzel szemben az extravertáltnak pozitív a tárgyhoz való viszonya. Olyannyira igenli annak jelentőségét, hogy szubjektív beállítottságát szüntelenül a tárgyhoz igazítja és arra irányítja.” (Jung, 1988. 5-6.o.)

  Mindkét alapvető beállítottságon / irányultságon belül különböző lelki működések lehetnek uralkodók:

  racionális típusoknál a gondolkodás (intellektuális megismerés + logikai következtetés) és az érzés (szubjektív értékelés: kellemes /kellemetlen)

  Az irracionális típusnál az érzékelés (érzékszervekkel történő észlelés) és az intuíció (tudattalan tartalom észlelése)

  Jung életformákat, valósághoz való viszonyulás és az alkotás személyiségmintázatait írja le: például az extravertált gondolkodó típus - általános sémákat, elveket, képleteket keres a valóságban, míg az introvertált gondolkodó jellegzetes példája az ismeretkritikát előtébe állító Kant.

  Pavlov idegrendszeri típustana

  Pavlov a hippokrateszi-galenusi hagyományhoz visszanyúlva a vérmérsékleti típusok idegrendszeri alapját kutatta. A feltételes reflexek módszerével tárta fel az izgalmi és a gátlási idegfolyamatok alapvető tulajdonságait- erejét (erős/gyenge), egyensúlyát (kiegyensúlyozott/kiegyensúlyozatlan), mozgékonyságát, és ezek kombinációjával jellemezte a kutyákat:

  szangvinikus kutya élénk, csekély zajra gyorsan válaszol, emberrel könnyen barátozik (ingerlékeny + gyors) ® izgalmi folyamatok túlsúlya

  flegmatikus kutya ismeretlen környezetben tartózkodó, általában a fal mellett halad, csekély zajra a falhoz lapul (kevésbé reaktív + lassú) ® gátló folyamatok túlsúlya

  A pszichiátriai kórformákat az idegrendszer elemi izgalmi és gátlási folyamatainak arányával hozta kapcsolatba: neuraszténia - izgalmi túlsúly, hisztéria - gátló folyamatok túlsúlya.

  A tipológiai gondolkodás nehézségei

  A típushoz számos előítélet-teli értékmozzanat is társul (szőke nők...)

  vannak-e következményei a besorolásnak?

  a tipológia az ember gyors megítélését szolgálja, de nem teszi lehetővé az okozati összefüggések (kölcsönhatások) feltárását

  a típus nem azonos a logikai osztály fogalmával, amelybe a kérdéses objektum vagy teljesen beletartozik vagy egyáltalán nem

  Egyenértékű mintázatok a típusok, vagy van köztük értékbeli eltérés? (tkp. a típusok értéke)

  mennyire állandó egy-egy típus, illetve mennyire változtathatók az ember tipikus tulajdonságai?

  A típusalkotó szerint az emberiség az ő sémája szerint osztható fel, a teljes emberi személyiség egyáltalán nem érdekli, csak az, ami hozzáidomítható elképzeléséhez.