A SZEMÉLYISÉG PSZICHOBIOLÓGAI MODELLJE ÉS CLONINGER TCI KÉRDŐÍVE

AZ ELŐZMÉNYEK

CLONINGER KRITIKÁJA

Cloninger a korábbi modellek kritikájaként említi, hogy:

A SZEMÉLYISÉG PSZICHO-BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE

Cloninger szerint a személyiséget általában az információ befogadásában, tárolásában és feldolgozásában található különbségek határozzák meg. Cloninger modelljét egységes bioszociális keretbe szerette volna integrálni:

A TEMPERAMENTUM FOGALMA

Cloninger a személyiséget két alapvető részre osztotta:

(Vö. Temperamentum = a szervezet egészének összefüggő affektív, vegetatív, humorális és morfológiai adottságainak összessége.)

Vajon mi indokolja a temperamentum és a karakter vonások elkülönítését? Két elkülönült agyi struktúra működésének eredményei:

Þ Cloninger egy hét dimenziós személyiségmodellt vázolt fel

A TEMPERAMENTUM-FAKTOROK I.

1.) ÚJDONSÁGKERESÉS / NOVELTY SEEKING = NS

a viselkedés aktivációja, a kezdeményezés, a gyakori exploráció öröklött mintázata

- magas NS: impulzívak, szeretnek új dolgokat felkutatni, ingerlékenyek, ingatagok, állhatatlanok, extravagancia, rendetlenség, féktelenség, hamar megunják a dolgokat

- alacsony NS: nem kedvelik az új dolgokat, szívesen merülnek bele a részletekbe, sokáig gondolkodnak egy-egy döntéshozatal előtt, merevebbek, rendezettek, kitartók

A TEMPERAMENTUM-FAKTOROK II.

2.) ÁRTALOMKERÜLÉS / HARM AVOIDANCE = HA

a viselkedés gátlása és megszüntetése, passzív elkerülés, bizonytalanságtól való félelem, idegenektől való félelem, gyors kifáradás, intenzív válasz averzív ingerekre

- magas HA: óvatosság, feszültség, félénkség, aggodalmaskodás, gátoltak, könnyen kifáradnak

- alacsony HA: inkább ellazultak, optimisták, gondtalanok, gátlástól mentesek, magabiztosak, energiateltek, kedvelik a társaságot

 

 

AZ ÁRTALOMKERÜLÉS ALFAKTORAI

A TEMPERAMENTUM-FAKTOROK III.

3.) JUTALOMFÜGGŐSÉG / REWARD DEPENDENCE = RD

a viselkedés fenntartásának, folytatásának öröklött mintázata, amely az érzékenységben, a szociális kötődésben és a mások elismerésétől való függőségben jelenhet meg

- magas RD: melegen együttérzők, nagyon érzékenyek a szociális ingerekre, a dicséretre, vágynak az elismerésre

- alacsony RD: szociálisan elkülönültek, érzelmileg hidegek, gyakorlatiasak

A JUTALOMFÜGGŐSÉG ALFAKTORAI

(vö. EPQ pszichoticizmus (-), extraverzió (+))

A TEMPERAMENTUM-FAKTOROK IV.

4.) PERZISZTENCIA / PERSISTENCE = P

a kitartás eredetileg a jutalomfüggőség második alfaktora volt, később vált önálló faktorrá; legkevésbé kidolgozott faktor, amely általánosabb jellegű és az összes többi dimenzióra hat;

- magas P: szorgalmas, iparkodó, törekvő, ambiciózus, perfekcionista, állhatatos, túlteljesítő

- alacsony P: tétlen, nemtörődöm, könnyen feladja a dolgokat, mérsékelt, félénkségből abbahagyja amibe belekezdett, alulteljesítő

A KARAKTER-FAKTOROK I.

1.) ÖNIRÁNYÍTOTTSÁG / SELF-DIRECTEDNESS = S

A személy kontrollra, szabályok betartására, viselkedéses alkalmazkodásra való képessége. A szelf ismeretére és az ego kontrolljára épít ® ellentétes törekvések felismerésére és a vágyak, impulzusok késleltetésére.

- magas S: a személy elfogadja magát olyannak amilyen, érett, erős, felelősségteljes, megbízható, hatékony, életének van célja és jelentése s viselkedése mindezzel kongruens;

 

TEMPERAMENTUM-DIMENZIÓK ÉS A NEUROTRANSZMITTEREK KAPCSOLATA

TEMPERA-MENTUM

NEURO-MODULÁTOR

RELEVÁNS INGER

VISELKEDÉ-SES VÁLASZ

Viselkedés aktivációja

NS

Dopamin

Újdonság

Potenciális jutalom

Monotóniától vagy a büntetéstől való megszabadulás

Exploráció

Appetitív megközelítés

Aktív elkerülés

Viselkedés gátlása HA

Szerotonin

Büntetés és frusztráció ingerei

Passzív elkerülés, kioltás

Viselkedés fenntartása RD

Nordadrenalin

Jutalom és megkönnyebbülés

Kioltással szembeni ellenállás

AZ ÖNIRÁNYÍTOTTSÁG ALFAKTORAI

Az önirányítottság fejlődési folyamatként is megfogalmazható, melynek állomásait az S alfaktorai jelentik:

A KARAKTER-FAKTOROK II.

Az együttműködés fejlődési folyamatként is megfogalmazható, melynek állomásait a C alfaktorai jelentik:

Az empirikus kutatások tanúsága szerint az alacsony S és C valamennyi személyiségzavar közös jellemzője; a tünetek nagyobb számával mutat kapcsolatot;

 

 

 

A KARAKTER-FAKTOROK III.

3.) TRANSZCENDENCIA-ÉLMÉNY /

SELF-TRANSCENDENCE = ST

Azonosulást jelent mindennel, ami az emberi lét számára nélkülözhetetlennek, lényeginek tűnik és része egy egyesült egésznek; nincs egyéni szelf, hiszen nincs jelentésteli különbség a szelf és a másik között; a személy tudatában van annak, hogy a kozmosz evolúciójának integráns része.

- magas C: bölcsesség és türelmesség, kreativitás, univerzummal való egyesülés;

- alacsony C: türelmetlenség, önérzet, alázatosság hiánya

AZ TRANSZCENDENCIA ALFAKTORAI

A transzcendencia-élmény is tekinthető fejlődési folyamatnak, amelynek állomásait az ST alfaktorai jelentik:

AZ ÉRTELMEZÉS NEHÉZSÉGE

Egy-egy személyiségvonás több faktor szintjén is jelentkezhet. Például a szociabilitás megjelenhet:

TOVÁBBI ISMÉRVEK

A FAKTOROK ÖSSZEFÜGGÉSE A SZEMÉLYSIÉGZAVAROKKAL

ALAPVETŐ INGER-VÁLASZ JELLEMZŐK A HAGYOMÁNYOS SZEMÉLYISÉGZAVAROK ESETÉN

személyiségzavar

NS

HA

RD

antiszociális

magas

alacsony

alacsony

hisztrionikus

magas

alacsony

magas

passzív-agresszív

magas

magas

magas

obszesszív-kom.

alacsony

magas

alacsony

szkizoid

alacsony

alacsony

alacsony

passzív-dependens

alacsony

magas

magas

A TEMPERAMENT AND CHARACTER INVENTORY (TCI)

A TESZT KIÉRTÉKELÉSE

(honlapon nem publikus!)